Region Skåne om infrastrukturplanen

Nationell transportinfrastrukturplan 2018-2029 påverkar Skåne. Foto: Region Skåne

Regeringen har beslutat om den nationella transportinfrastrukturplanen för 2018-2029. För Skånes del omfattar planen bland annat investeringar i två nya spår mellan Lund och Hässleholm samt dubbelspår mellan Helsingborg C och Maria.

På Skånebanan kommer hastigheten att kunna höjas och mötesspåren förlängas på sträckan mellan Helsingborg och Hässleholm för att öka kapaciteten på sträckan. Slutligen planeras en strategisk analys av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

- Det är glädjande att regeringen börjar investera i flera stora satsningar som Lund-Hässleholm och Maria-Helsingborg C den kommande perioden även om vi hade önskat en tidigare byggstart, säger Mätta Ivarsson (MP), regionala utvecklingsnämndens ordförande. Jag är glad att regeringen tar tydliga steg i riktning mot ett fossilfritt samhälle genom en kraftigt utökad budget för såväl järnvägsunderhåll som investeringar i nya spår. Nu behöver vi arbeta vidare inför nästa plan så att även Skånebanan får dubbelspår och därmed kan kopplas samman med den nya stambanan och kommer hela Skåne till del.

- Effektiva kommunikationer är nyckeln till Skånes utveckling som både ger livskvalitet för invånarna och en bättre matchning på arbetsmarknaden. Infrastrukturbehoven i Skåne är stora och den nationella planen är ett steg i rätt riktning men mycket kvarstår, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne. Vi har gjort ett bra jobb, men vi måste fortsätta arbeta för att bygga samman Skåne med Skånebanan, förstärka kopplingarna till våra stora städer och koppla samman oss med kontinenten med fler fasta förbindelser över Öresund,

Investeringarna i Skåne i korthet:
Fyrspår Hässleholm - Lund
Sträckan Hässleholm-Lund pekades ut av regeringen redan i direktivet till Trafikverket om att ta fram förslag till nationell plan och sträckan finns nu med i den beslutade planen. Hela sträckan Malmö-Hässleholm är redan i dag hårt belastad och Hässleholm-Lund är en naturlig fortsättning på den redan påbörjade utbyggnaden mellan Malmö och Lund. Sträckan Hässleholm-Lund kommer att börja byggas på under planperioden men förväntas vara klar först i nästa planperiod.

Västkustbanan
Efter att riksdagen 1992 tog beslut om att bygga dubbelspår längs hela Västkustbanan har regeringen nu beslutat att lägga in den sista etappen mellan Maria och Helsingborg C i den nationella planen. Utbyggnaden kommer att påbörjas i slutet av planperioden och förväntas vara klar i nästa planperiod på 2030-talet. Även sträckan Ängelholm-Romares väg finns med i planen och kommer att färdigställas under planperioden. Det är först när hela Västkustbanan är utbyggd som Sverige kan få full effekt av de investeringar som gjorts i t.ex. tunneln genom Hallandsåsen.

Skånebanan (Helsingborg-Hässleholm)
För Skånebanan finns endast ett förlängt mötesspår mellan Hässleholm och Helsingborg med regeringens beslutade nationella plan. Region Skåne har efterlyst en utbyggnad till dubbelspår längs hela Skånebanan för att knyta Helsingborg och Kristianstad till den nya stambanan samt för att kunna utveckla regional järnvägstrafik längs den nya stambanan och samtidigt avlasta och vidareutveckla den regionala järnvägstrafiken längs den befintliga södra stambanan. Med en fullt utbyggd Skånebana kan Skånes två arbetsmarknadsregioner byggas samman till en gemensam arbetsmarknadsregion. En utbyggd Skånebana har också stor betydelse för utvecklingen för stationsorterna längs banan.

Öresundsförbindelser
En strategisk analys av en fast förbindelsen mellan Helsingborg-Helsingör tilldelas 5 miljoner danska kronor. I Skånebilden ingår två Öresundsförbindelser en HH-förbindelse och en Öresundsmetro. Det finns ingen konkurrens mellan förbindelserna utan de fyller olika behov och bidrar på olika sätt till tillgänglighet, integration och samhällsutveckling.