Kollektivtrafiken ökar i Västra Götaland

Spårvagn i centrala Göteborg. Foto: Christer Wiik

Fler än någonsin väljer att resa med kollektivtrafiken istället för med bil. Det visar siffror från Kollektivtrafikbarometern för 2017, som nu har släppts. En tredjedel av personresorna i hela Västra Götaland och mer än fyra av tio personresor i Göteborgsregionen, görs nu med kollektivtrafiken.

Kollektivtrafikbarometerns siffror för 2017 visar att marknadsandelen för kollektivtrafiken i Göteborgsregionen låg på 42 procent vid årsskiftet, jämfört med personresor med bil. Det är en ökning med sju procentenheter, jämfört med 2013 då trängselskatten infördes.Motsvarande siffra för Västra Götaland som helhet är 33 procent, vilket är en ökning med fem procentenheter på fem år.
Sedan 2012, då Västra Götalandsregionen blev kollektivtrafikmyndighet och tog över ägandet av Västtrafik, har Västra Götalandsregionen gjort kraftfulla satsningar på kollektivtrafiken för att nå en ökad marknadsandel. Åtgärder som begränsar biltrafik och samtidigt underlättar framkomligheten för kollektivtrafiken har gjorts tillsammans med kommuner och med staten. Exempel på sådana åtgärder är nya busskörfält och prioritet för kollektivtrafik. Dessutom har biljettköp förenklats genom Västtrafik To Go.

Resandet har ökat med alla trafikslag, men snabbast ökningstakt har vi i regiontågstrafiken. Sedan 2007 har resandet nästintill fördubblats. Bland satsningarna för ett ökat resande med regiontågen, kan nämnas bland annat nya tåg och ny järnväg mellan Göteborg och Trollhättan.

Att fler väljer att resa med kollektivtrafiken istället för med bil är av stor vikt, inte minst när Göteborgsområdet står inför stora infrastruktursatsningar och ombyggnationer som påverkar framkomligheten.

Fakta – Fortsatta satsningar på kollektivtrafiken i Västra Götaland

 • Enligt regionens målbild för tåg ska antalet tågresor tredubblas och vara 130 000 per dag år 2035. På tio år har vi uppnått nästan en fördubbling. För att möta ett fortsatt ökat resande krävs kraftfulla satsningar på järnvägen och Västra Götalandsregionen har beslutat att investera i ett 40-tal nya tåg.
   
 • Den beslutade järnvägstunneln under Göteborg, Västlänken, är en viktig pusselbit i utvecklingen av kollektivtrafiken i Västra Götaland. Den möjliggör ett fortsatt ökat resande med pendel- och regiontåg, eftersom den avlastar Göteborg Central och ökar kapaciteten kraftfullt. Samtidigt fördelas kollektivtrafiken vid Drottningtorget och Brunnsparken bättre, eftersom byten till och från tåg blir möjliga vid nya stationer i Haga och vid Korsvägen.
   
 • Inom ramen för Sverigeförhandlingen satsas sju miljarder kronor på infrastruktur för kollektivtrafik i Göteborgsområdet - bland annat ny spårväg, ny älvförbindelse och linbana. Staten står för ungefär hälften av finansieringen, resten kommer från Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. Slutligt beslut tas av regeringen senare i vår, i samband med nationell transportinfrastrukturplan. Läs mer om satsningarna och vad som mer planeras för stadstrafiken i framtidens Göteborg, Mölndal och Partille på nextstop2035.se.
   
 • Inom den regionala planen för infrastrukturinvesteringar finns drygt 1,3 miljarder avsatta till ytterligare investeringar i infrastruktur för kollektivtrafiken i hela Västra Götaland.
   
 • Även i Västra Götalands större kommuner är en fortsatt satsning och utveckling på tågtrafiken en viktig pusselbit för att städerna ska växa och förtätas, och för att invånarna ska kunna pendla på ett hållbart sätt till arbete och studier. Planer finns eller är under framtagande för framtidens kollektivtrafik i de största regionala pendlingsnaven - Borås, Skövde, Trollhättan och Vänersborg samt Uddevalla.