Ännu ett hinder avklarat för Västlänken

Västlänken är en kommande regionaltågstunnel under centrala Göteborg. Karta: Trafikverket

”Jag är glad över tillståndet och stolt över det digra arbete som mina medarbetare lagt ner i denna process, Samtidigt är det givetvis bekymmersamt att vi inte har fått verkställighet. Nu analyserar vi domen i detalj, för att fatta beslut om hur vi skall gå vidare” Det säger Trafikverket projektchef Bo Larsson, efter att Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt nyligen fattat beslut om att ge tillstånd för att anlägga Västlänken samt Olskrokens planskildhet.

Den aktuella domen innehåller bland annat villkor för hur man ska mäta och kontrollera grundvattennivån, vilka bullernivåer som skall gälla samt villkor för vibrationer och utsläpp av vatten. Tillstånden gäller under förutsättning att Göteborgs Stads detaljplaner vinner laga kraft.

Västlänken är en planerad cirka åtta km lång järnvägssträcka under Göteborg varav drygt sex km går i tunnel. Västlänken inkluderar även tre underjordiska stationer vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen. Syftet med Västlänken är att öka järnvägens kapacitet och framkomligheten så att resandet i Göteborg och Västsverige underlättas.
I öst planeras Västlänken ansluta till ansökta Olskroken planskildhet som innebär en ombyggnad till fullständig planskildhet av knutpunkten mellan bland annat Bohusbanan, Norge-/Vänerbanan och Västra Stambanan. Syftet med Olskroken planskildhet är att öka järnvägens kapacitet och framkomlighet samt öka driftsäkerheten i hela Västsveriges järnvägssystem.
Hela anläggningsprojektet kommer att pågå under totalt 8 - 10 år. Arbetena innefattar bl.a. schakt i jord och sprängning av bergtunnlar, underjordsanläggningar, installationsarbeten, bortledande av grundvatten och infiltration av vatten.

Enligt domen har Trafikverket fått tillstånd med villkor, men däremot inte verkställighet, vilket innebär att Trafikverket inte kan börja bygga de delar som är tillståndspliktiga innan domen vunnit laga kraft. ”Sannolikt blir det förseningar. Men hur mycket vet vi inte i nuläget eftersom vi inte helt själva råder över situationen. Detta styrs framförallt av den juridiska processen, uttalar Bo Larsson i Trafikverkets nyhetsbrev.
Källor: Trafikverket, Vänersborgs tingsrätt

Bakgrund tillstånd:
Tillåtlighet enligt miljöbalken
Ansökan skickades in till regeringen i november 2012 och godkändes i juni 2014.

Järnvägsplan
Järnvägsplanen vann laga kraft den 22 juni förra året. Den ger Trafikverket rätt till den mark som behövs för att bygga Västlänken och är också en teknisk beskrivning av anläggningen. I järnvägsplanen ingår även en miljökonsekvensbeskrivning.
Källa: Trafikverket