Skanska utför grundläggningsarbeten på Hamnbanan i Göteborg

Skanska flyttar Hamnbanans spår under jord. Foto: Trafikverket

Hamnbanan i Göteborg är den stora järnvägslänken för gods till och från Göteborgs Hamn. 2019 fick Skanska i uppdrag av Trafikverket att bygga dubbelspår och en tunnel mellan Eriksberg och Pölsebo. Ett byggprojekt som bjuder på flera utmaningar, inte minst kring hållbarhet.

– Just nu pågår grundläggningsarbeten, markarbeten och sprängningar i området. Det är insatser som har stor omgivningspåverkan, till exempel det länshållningsvatten som uppkommer när man schaktar jordmassor, säger Skanskas Alexandra Bomb Lange, kvalitets-, miljö och arbetsmiljöchef på Hamnbanan.

Hela projektet ska vara färdigställt under 2024. Spåret får en sträcka på 1 900 meter, varav 1 100 meter i tunnel. I Skanskas uppdrag ingår även anläggning av provisoriska spår för trafikomledning, nya gång- och cykelvägar, en fotbollsplan samt nytt klubbhus åt Eriksbergs IF.

– Det häftigaste med Hamnbanan är att hela projektet i sig främjar hållbarhet. Vi bygger ut järnvägen så att fler transporter kan lyftas från väg till godståg, samtidigt som vi flyttar ner spåren under jord. Genom vårt arbete frigör vi yta för människor att leva på, avslutar Alexandra Bomb Lange.