Provborrningar i projekt Varbergstunneln

Varbergstunneln ska förbättra tågtrafiken på Västkustbanan. Karta: Trafikverket

Nyligen så har Trafikverket genomfört så kallade sonderingsborrningar under bangården i Varberg. Det är en del av de förberedelsearbeten som genomförs inför byggandet av Varbergstunneln. Borrningarna gjordes för att upptäcka eventuella hinder för dragning av framtida vatten- och avloppsledningar. Det skriver Trafikverket på projektets webbplats.

- Borrningarna gick bra. Mellan två av spåren hittade vi ett grövre material som skulle kunna komma från den gamla skyddsvallen mellan havet och banvallen. I det resterande materialet som undersöktes bedömer vi att det inte finns något hinder, men vi måste analysera resultaten mer innan vi vet hur vi ska gå vidare, berättar Pär Witzell, delprojektledare ledningsomläggningar.

Dubbelspår i tunnel under Varberg är en del i utbyggnaden av dubbelspår på Västkustbanan Göteborg–Lund. En central del i detta dubbelspårprojekt handlar om att bygga en cirka 3,1 km lång tunnel under centrala Varberg. Då tunneln står klar, enligt plan 2024, försvinner barriäreffekten i form av järnvägsspår i centrala Varberg. Det skapar möjlighet till bättre kontakt mellan staden och vattnet. Samtidigt frigörs centralt belägen mark för nybyggnation där bangården ligger idag. I samband med tunnelbygget byggs även en ny station 150 meter från Varbergs nuvarande stationsbyggnad. Stationsplattformarna kommer att vara nedsänkta i ett betongtråg som ansluter till betongtunneln.  En ny godsbangård tillkommer också vid Getterön.
Källa: Trafikverket