Samsyn på transporter i de nordligaste länen

Erik Bergkvist, Region Västerbottens regionråd. Foto: Johan Gunséus

Region Västerbotten och Länsstyrelsen Norrbotten har på uppmaning av Trafikverket tagit fram en gemensam regional systemanalys. Detta inbegriper att flera relevanta samhällsområden tagits i beaktning då fyra funktioner för transportsystemet prioriteras.

De två länen har gemensamma mål och syften med transportsystemens funktioner och har till stora delar liknande förutsättningar, möjligheter och utmaningar, där samverkan är en viktig utgångspunkt för att nå den gemensamma framtidsbilden.

Strukturen för systemanalysen har upprättats utifrån Trafikverkets vägledning. De nationella målen tillsammans med länens regionala mål har varit utgångspunkten för att i bred samverkan formulera de högst prioriterade funktionerna inom transportsystemet som ska bidra till att nå den gemensamma målbilden för regionen.

De högst prioriterade funktionerna är:

  • En samspelande region
  • Ett samverkande transportsystem
  • Tillgänglighet till Sverige och världen
  • Kapacitetsstark och robust järnväg

De fyra prioriterade funktionerna redovisas samlat och motiveras utifrån de mål och förutsättningarna som kommit fram vid framtagandet.

– Systemanalysen visar vilka av de prioriterade funktionerna som vi anser är avgörande utgångpunkter för utvecklingen av transportsystemet i vår del av Sverige. Byggandet av Norrbotniabanan är en mycket viktig del i denna utveckling och jag förutsätter att Trafikverket i kommande förslag till Nationell transportplan lyfter in denna i sin helhet under kommande planperiod, säger Erik Bergkvist, Region Västerbottens regionråd.