Trafikverket om Ostlänkens status

Linköpings nuvarande centralstation. Staden är den södra slutstationen i järnvägssträckan Ostlänken. En helt ny centralstation för höghastighetståg kommer att byggas i ett nytt centralt läge. Foto: Claes Lundkvist, Linköpings kommun.

Samtliga fyra delprojekt i Ostlänken är upphandlade för projektering och arbetet med optimering av spårlinjerna fortsätter. Det skriver Trafikverket på järnvägsprojektets nyhetsplats.

Arbetet med att komma fram till den bästa spårlinjen för Ostlänken fortsätter. Arbetet syftar till att utreda var det är bäst att bygga spår utifrån landskapets förutsättningar, var tunnlarna och broarna ska byggas och så vidare. För att få svar krävs omfattande förarbeten. Allt från geotekniska fältundersökningar där man undersöker landskapet, markförhållanden, bergsorter, jordkvalitet, grundvatten till att genomföra utredningar, göra analyser och titta på omvärlden. I nuläget pågår geotekniska fältarbeten, ett moment som kommer att hålla på en lång tid framöver, skriver Trafikverket. 

FaktaProjekt Ostlänken är ett projekt som består av cirka 15 mil höghastighetsjärnväg som ska gå mellan Järna och Linköping. Enligt plan blir det fem nya stationer utmed sträckningen, cirka 200 broar och cirka 30 tunnlar. Trafikverket har ett uppdrag från regeringen att bygga detta järnvägsspår och arbetet kommer att hålla på fram till 2028 då tågen ska börja trafikera sträckan. Trafikverket är mitt uppe i planeringsstadiet och det kommer att pågå till cirka 2021. Därefter drar själva byggandet av Ostlänken igång på allvar. De upphandlade leverantörerna är ÅF/Tyréns AB i Södertälje/Trosa, Cowi AB i Nyköping, Sweco AB i Norrköping och WSP AB i Linköping.Källa: Trafikverket