VR Groups rörelsevinst förbättrades

VR:s passagerartåg anländer till stationen i Dickurby. Foto: VR, fotograf Janne Mikkila

Finländska järnvägsbolaget VR Groups rörelsevinst för januari–juni var 1,2 miljoner euro och förbättrades med 2,2 miljoner euro jämfört med fjolåret. Det ökade antalet resor inom passagerartrafiken har höjt tågens fyllningsgrad, särskilt på huvudförbindelserna.

VR Transpoints transportmängder ökade med 7,5 procent jämfört med jämförelseperioden och var 20,4 miljoner ton. VR Tracks orderstock inom byggande och planering i Finland ökade tack vare nya projekt, enligt företagets ledning.

- Vi är särskilt nöjda med de ökade passagerar- och transportmängderna. Den nya prissättningen inom passagerartrafiken fungerar väl och lockar fler passagerare att åka tåg. Tågen fylls nu bättre än tidigare, säger verkställande direktör Mikael Aro.

Han betonar att den nya prissättningen som togs i bruk i februari inom passagerartrafiken har gjort tågtrafiken populärare. Tågens fyllningsgrad har förbättrats. Ringbanans växande popularitet har medfört att passagerare valt tåg framför buss för att ta sig till flygplatsen, vilket även har lett till fler passagerare inom fjärrtrafiken.

VR Transpoint har ingått ny affärsverksamhet med kunder och transportmängderna har ökat märkbart. VR Track har varit en föregångare med alliansprojekt och vunnit ett flertal upphandlingar i Finland och Sverige.

VR-koncernens omsättning för januari–juni var 562,7 (593,1) miljoner euro. Omsättningen sjönk med 5,1 procent jämfört med fjolåret. Rörelsevinsten för rapporteringsperioden var 1,2 miljoner euro och förbättrades med 2,2 miljoner euro jämfört med fjolåret. Resultatet för redovisningsperioden var  -2,6 (-0,9) miljoner euro.

Passagerartrafikens omsättning var 243,0 (267,5) miljoner euro och sjönk med 9,1 procent under perioden januari–juni. Omsättningen sjönk i synnerhet på grund av den sänkta prisnivån inom den inhemska fjärrtrafiken. Inom fjärrtrafiken genomfördes en förnyelse av prissättningen för passagerartrafiken, vilket medförde ökade passagerarmängder. Grundprisnivån sänktes med 25 procent. Det ökade antalet resor har höjt tågens fyllningsgrad, särskilt på huvudförbindelserna. Den genomsnittliga fyllningsgraden var 37,6 (33,6) procent. Till exempel var fyllningsgraden över 80 procent för Turku Express som lanserades i mars.

Efterfrågan på restaurangtjänster har också ökat, och restaurangtjänster har erbjudits på alla fjärrtåg från och med sommaren. Snabbare förbindelser togs i bruk i juni på bland annat rutter från Helsingfors till Tammerfors, Seinäjoki, Uleåborg och Vasa. VR Transpoints omsättning var 190,4 (193,0) miljoner euro under perioden januari–juni och sjönk med 1,3 procent jämfört med jämförelseperioden. Rörelsevinsten ökade till 14,2 (9,2) miljoner euro. Transportmängderna ökade märkbart (7,5 procent) jämfört med jämförelseperioden till 20,4 (19,0) miljoner ton.  Man har strävat efter tillväxt speciellt genom att aktivt utveckla ännu effektivare affärskoncept med nya och nuvarande kunder. Man har lyckats skapa nya transportflöden, vilket syns redan i utvecklingen för perioden januari–juni och vilket även väntas medföra större volymer inom den närmaste framtiden.

Man har fortsatt effektiveringen, och en positiv utveckling syns i verksamhetsmåttens resultat. Resultatutvecklingen har enligt koncernens ledning varit positiv trots den utmanande situationen på marknaden.

VR-koncernen rapporterar från och med början av 2016 långsiktigt ansvar för finansieringsleasing som skulder i balansräkningen. På motsvarande sätt har vagnar för passagerartrafiken som finansierats med leasingavtal förts in under anläggningstillgångar i balansräkningen och deras avskrivningstid har förlängts till 30 år för att motsvara den verkliga användningstiden. Kommunikationsministeriet gjorde nedskärningar i avtalstrafiken och tillägg till den allmänna trafikplikten från och med början av 2016. Dessa förändringar försämrade VR-koncernens resultat för början av året med cirka 6 miljoner euro jämfört med 2015. Förändringarna förväntas försämra hela årets resultat med cirka 16 miljoner euro. Omsättningen och rörelseresultatet för hela året förväntas sjunka en aning jämfört med fjolåret. Resultatet är osäkert på grund av ett underhållsprojekt förknippat med VR Tracks affärsverksamhet. Man förhandlar som bäst om en ändring av projektet.Källa: VR