Fem kommuner kräver klara besked om Ostlänken

Ostlänkens sträckning genom Södermanland och Östergötland. Bild: Trafikverket

Det är av yttersta vikt att regeringen nu tydligt klargör att arbetet med Ostlänken och tillhörande kringinvesteringar ska fortsätta enligt nuvarande planering, med mål att etappen blir den första länken i en framtida stambana för höghastighetståg. Den uppmaningen kommer den politiska ledningen för de fem kommunerna längs Ostlänken vid ett möte med infrastrukturminister Anna Johansson och näringsminister Mikael Damberg.

Sverigeförhandlingens sätt att hantera det största infrastrukturprojektet på 150 år i Sverige riskerar att leda till förseningar, ökade kostnader och till att strategiska kringinvesteringar, i form av bland annat nya bostäder, äventyras.

Det är kommunstyrelsernas ordförande från Linköping, Norrköping, Nyköping, Trosa och Södertälje som nu möter infrastrukturministern och näringsministern. Mötet kom till stånd efter det brev kommunstyrelsernas ordförande skrev till infrastrukturministern i november. De begärde där att få redovisa kommunernas förberedelsearbete och planerade investeringar samt att få regeringens syn på risken att arbetet med Ostlänken försenas.

Riksdagen beslutade 2012 att Ostlänken mellan Södertälje och Linköping skall byggas med start år 2017. Detta beslut bekräftades när riksdagen 2014 fastställde nationell plan för transportsystemets utveckling för åren 2014-2025.

Ostlänkenkommunerna har under en lång tid verkat för att förverkliga projektet och skapa möjligheter för efterfrågat bostadsbyggande. Arbetet med järnvägsplaner pågår för nästan hela sträckan och kommunerna samverkar aktivt med Trafikverket kring planeringen. Kommunerna planerar för lokala miljardinvesteringar i nya resecentrum och lokal infrastruktur.

Parallellt med planeringen av järnvägen pågår ett aktivt arbete för att utveckla regionen och för att tillvarata den potential för ökad tillväxt som Ostlänken genererar. Redan idag satsar företag i regionen som en effekt av beslutet att bygga Ostlänken.

Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att bland annat underlätta utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg. Tyvärr innebär det att Sverigeförhandlingen bedriver förhandling av redan beslutade sträckor parallellt med delar där inte ens sträckningen är klar. Den arbetsordningen riskerar att projektet Ostlänken försenas.

 

Ostlänken är den första delen av en ny stambana som binder ihop våra tre storstäder och därmed skapar förutsättningar för bättre nationell tillväxt. Ostlänken är en förutsättning för att säkra framtida kapacitet för tågtrafiken till och från Stockholm söderut mot Göteborg och Malmö. Samtidigt ger Ostlänken ökad kapacitet för den regionala trafiken i Mälardalen.

Sverigeförhandlingens ensidiga fokus och prioritering av ändstationernas marknad riskerar dock att hindra den regionala utvecklingen som är så viktig för Sveriges tillväxt.

Det är nu tid för regeringen att undanröja de tvivel som nu hotar att viktiga och nödvändiga investeringsbeslut går om intet.