Järnvägsplanen för Brunnsbo station fastställd

På Bohusbanan bygger Trafikverket dubbelspår vid Brunnsbo för att minska störningskänsligheten. Foto: Trafikverket

Järnvägsplanen för Bohusbanan, delen Brunnsbo station, är nu fastställd. Den föreslagna stationen i Brunnsbo utgör en ny anslutningspunkt i kollektiv- och regionaltrafiknätverket och medför att resandet längs Bohusbanan förenklas och att tillgängligheten till Hisingen ökar. Brunnsbo är en strategiskt viktig framtida knutpunkt för kollektivtrafik. Göteborgs Stad planerar att anlägga spårväg och fler busshållplatser i nära anslutning till den pendeltågsstation som ska byggas.

Järnvägsplanen beskriver bland annat hur Trafikverket ska ta hänsyn till omgivningarna. Frågor som har varit centrala i arbetet med järnvägsplanen gäller exempelvis utformning av stationen, trygghetsfaktorer och utredning om stationen innebär någon bullerpåverkan över riktvärde för närboende och verksamheter.

När järnvägsplanen vunnit laga kraft kommer mark och särskilda rättigheter som belastar marken att tas i anspråk för järnvägen på det sätt som redovisas på plankartan. Området utgörs av bland annat grönytor, vägslänt och befintlig järnvägsmark. Sammanlagt kommer cirka 2 000 kvadratmeter mark att tas i anspråk med så kallad äganderätt. Trafikverket köper normalt den mark som behövs för en järnväg och får därmed äganderätt.

Cirka 6 000 kvadratmeter mark – som behövs för att bygga stationen – planeras att tas i anspråk under en viss tid, så kallad tillfällig nyttjanderätt. Nyttjanderätten gäller under den tid som anges på plankartan.