Ny sträckning för stambana mellan Hässleholm och Lund studeras

Projekt Hässleholm-Lund ingår i nationell transportplan för åren 2022-2033. Foto: Trafikverket

Trafikverkets lokaliseringsutredning kommer nu att utreda ett alternativ till sträckning längs befintlig stambana och väg 23, som tar sin utgångspunkt i den konsultrapport - ”Genomlysning ny stambana Hässleholm-Lund” - som Region Skåne lämnade till Trafikverket i maj 2022.

Trafikverket har i dialog med Region Skåne, Länsstyrelsen och berörda kommuner kommit fram till att ett kompletterande arbete behöver göras där alternativet med en dragning längs Södra stambanan och väg 23 ska analyseras djupare. Trafikverket gör den kompletterande utredningen i samverkan med kommunerna längs sträckan, Region Skåne samt Länsstyrelsen.

– Det finns för- och nackdelar med alla beslut. Vårt uppdrag är att hitta den sträckning som ger den största nyttan. Allt som kan göra vår utredning bättre är en fördel. Nackdelen med att samrådet skjuts framåt i tiden är att perioden med ovisshet kring var järnvägen ska byggas tyvärr blir längre, säger Rickard Rosenlund, programchef för Nya stambanor Hässleholm-Lund.

Alternativet att bygga ut Södra stambanan till fyra spår på sträckan Hässleholm-Lund kommer dock inte att utredas eller tas in i lokaliseringsutredningen, ett alternativ som Region Skånes konsultrapport inte heller förordade.

Projekt Hässleholm-Lund ingår i nationell transportplan för åren 2022-2033. I början av oktober lämnades en motion till riksdagen om att säga nej till att bygga höghastighetsjärnväg. Trafikverket arbetar vidare i enlighet med uppdraget i fastställd nationell transportplan tills eventuellt annat uppdrag beslutas av regeringen.