Bygget av Norrbotniabanan närmar sig Piteå

Norrbotniabanan kommer med stora möjligheter för Piteå. Foto: Patrick Degerman

Norrbotniabanan närmar sig Piteå och det lokala engagemanget är stort. Information och dialog är en viktig fråga även i detta tidigare skede. För drygt tio år sedan beslutade Trafikverket järnvägskorridoren för hela Norrbotniabanan. Förra sommaren fick Trafikverket uppdrag av regeringen att påbörja planeringen av järnvägen på sträckan Skellefteå–Piteå–Luleå som fastställer järnvägens exakta dragning inom korridoren.

Trafikverket ansvarar för att bygga järnvägen och kommunerna ansvarar för att planera och bygga resecentrum som ska knyta ihop Norrbotniabanans tågtrafik med övrig kollektivtrafik. Trafikverkets arbete med järnvägsplanen är inte påbörjat, med det är viktigt för Piteå kommun att planera kommunens utvecklingen av samhället för att kunna dra så stor nytta av banan som möjligt.

– Det är ett stort och komplext samhällsbyggnadsprojekt med stora möjligheter och många intressenter som påverkas. Därför bjuder vi in till ett kunskapsseminarium med några sakkunniga experter som berättar om deras syn på placering av resecentrum samt Norrbotniabanans potential och betydelse för en ort som Piteå. Det finns ett stort intresse bland pitebor för Norrbotniabanan, säger Andreas Lind, Piteå kommuns kommunchef.

Bygget av Norrbotiabanan är, och ska vara, en fråga som engagerar många. När Trafikverket startar arbetet med järnvägsplan ingår dialog och samråd som en naturlig del. Samma gäller för Piteå kommuns fortsatta arbete med planprogram och detaljplaner för områden som kommer utvecklas.