Ingen folkomröstning om Norrbotniabanans dragning genom Piteå

föreningen ”Ja till Norrbotniabanan E4 – Lomtjärn” får nej. Foto: Piteå kommun

I oktober överlämnade föreningen ”Ja till Norrbotniabanan E4 – Lomtjärn” in listor med namnunderskrifter i syfte att åberopa möjligheten till folkomröstning genom ett folkinitiativ i ärendet om Norrbotniabanans dragning. Folkinitiativet motsätter sig den dragning genom centrum som Trafikverket beslutat om och vill att ett resecentrum i stället ska placeras i Lomtjärn som är ett område beläget mellan centrala Piteå och Öjebyn.

För att ett ärende om att hålla folkomröstning ska kunna väckas som folkinitiativ krävs, enligt kommunallagens 10 procent av Piteås röstberättigade 33 405 kommuninvånare har skrivit under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet. Kommunledningen har nu granskat de inlämnande listorna och konstaterar att dessa innehåller 1 684 underskrifter som daterats under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet.

Det innebär att förutsättningarna för att väcka ett ärende om folkomröstning som ett folkinitiativ inte uppfylls då listorna inte innehöll tillräckligt många giltiga underskrifter har övriga formalia.

– Folkinitiativet är ett av många tecken på att Norrbotniabanan berör oss i Piteå. För att på bästa sätt ta vara på de möjligheter till samhällsutveckling som Norrbotniabanan innebär, samt för att kunna adressera de farhågor och de osäkerheter som också finns, så intensifierar kommunen nu sitt planeringsarbete. Under arbetets gång kommer det att finnas många möjligheter att få information och bidra med synpunkter och kunskap via informationsträffar samt dialog- och samrådsmöten, säger kommunchef Andreas Lind.