Trafikverket förordar västra järnvägskorridoren mellan Tjärnvik och Njurundabommen

Klart för västra korridoren mellan Tjärnvik och Njurundabommen. Foto: Trafikverket

Trafikverket har utrett fyra lokaliseringsalternativ för dubbelspårsutbyggnad på Ostkustbanan på etappen Tjärnvik-Njurundabommen. Nu har Trafikverket tagit ställning för det västra alternativet som får ligga till grund för framtida planering. Ställningstagandet vilar på Trafikverkets bedömning att den västliga korridoren sammantaget ger störst måluppfyllelse. En västlig korridor förordas även av länsstyrelserna i Gävleborgs och Västernorrlands län, Nordanstigs kommun och av Sundsvalls kommun. Trafikverkets ställningstagande är inget beslut och kan därför inte överklagas.

Korridoren som är 25-30 kilometer lång börjar i söder vid befintlig driftplats i Tjärnvik, korsar E4 planskilt och går väster om Gryttjestjärnen. Här förläggs järnvägen i tunnel, alternativt i djup skärning. Därefter vidare norrut lokaliseras dubbelspåret i ett E4-nära läge till strax norr om Armsjön. I höjd med Nyråviken erhålls en landbro och strax norr därom, i höjd med Kavelbromyran, en tunnel. Korridoren fortsätter sedan i ett E4-nära läge, förläggs på landbro över Majåns dalgång, väster om Skrängstasjön och väster om Njurunda kyrka för att sedan ansluta till befintligt järnvägsspår i Njurundabommen. Vid Njurunda kyrka går järnvägen i djup skärning och förläggs i tunnel/tråg på avsnittet förbi kyrkan.

För att kunna gå vidare och utreda en mer exakt lokalisering, en placering av en järnvägslinje inom korridoren, måste etappen komma med i kommande nationell plan för infrastrukturen.

– Det är idag oklart när nästa steg i planeringsprocessen kan påbörjas. Det finns i dagsläget inget beslut eller någon finansiering för att gå vidare i planering för att bestämma den mer exakta sträckningen, säger Peter Nyberg, projektledare.