Ny detaljplan för järnvägsanslutning i Rosersberg Sigtuna

Rikskombiterminalen är en av Sveriges största fullserviceterminaler. Foto: Train Alliance

Train Alliance Sweden äger 45 procent i intressebolaget Krogsta Fastighetsbolag som i sin tur äger ett markområde i Rosersberg i Sigtuna om 333 000 kvadratmeter där en ny detaljplan antogs av Sigtuna kommun i sommaren 2021 vilken efter prövning i Mark- och miljödomstolen har vunnit laga kraft. Det är bolagets uppfattning att den nya detaljplanen medför en positiv värdeförändring av markområdet. I dagsläget är det för tidigt att uttala sig om sådant värde.

Detaljplanen medger industri, lager och logistik samt järnvägsindustriella verksamheter.  Det nu exploateringsbara området har redan idag anslutning till Ostkustbanan samt är strategiskt beläget mellan två järnvägsanläggningar av riksintresse, Rikskombiterminalen i Rosersberg och Arlanda / Brista järnvägsterminal, vilka båda ägs och förvaltas av Train Alliance.

Train Alliance vill med detta meddelande förmedla att bolaget avser påbörja den fysiska projekteringen och planering av vilka järnvägsrelaterade verksamheter som bäst lämpas för etablering i området.  Bolaget kommer inom kort att ge mer information om hur denna expansion kommer att genomföras.