Biologisk mångfald skyddas under bygget av Norrbotniabanan

Där skärningen börjar vid norra länken utanför Umeå är arbetet i full gång. Foto: Trafikverket

I samband med det pågående bygget av Norrbotniabanan arbetar Trafikverket för att schakta bort blomsterlupiner. Insatserna görs för att skydda artrikedomen och främja biologisk mångfald. Där skärningen börjar vid norra länken utanför Umeå är arbetet i full gång med att gräva schakt för att hindra lupinernas spridning. Anledningen är att det är även mycket invasiv art som konkurrerar ut andra naturliga växter. 

– Blomsterlupin trivs väldigt bra i vägkanter och järnvägsbankar. För att förhindra att spridning av blomsterlupiner till den färdiga järnvägsanläggningen genomför Norrbotniabanan en förberedande bortgrävning, säger Jonas Jonsson, funktionsansvarig miljö Norrbotniabanan.

Trafikverket förvaltar och sköter stora arealer av biologiskt värdefulla miljöer i Sverige. Infrastrukturbiotoper som vägkanter, stationsområden, banvallar med mera kan hysa en stor artsammansättning, även hotade arter. Invasiva främmande arter riskerar tränga undan övriga arter och minska artrikedomen. För att skydda dem arbetar man för att hindra blomsterlupinernas spridning.

– Blomsterlupiner kommer att grävas bort inom det framtida järnvägsområdet. För att säkerställa att man får med sig alla blomsterlupiner så gräver vi även två meter utanför där blomsterlupinerna finns. Detta gör vi eftersom det kan finnas rötter och fröbankar av blomsterlupiner som inte syns. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att bekämpa de invasiva arterna eftersom de är ett hot mot dem biologiska mångfalden, säger Jonas Jonsson, funktionsansvarig miljö Norrbotniabanan.