Trafikverket verkar för gränsöverskridande tågtrafik

Linda Thulin omvald som styrelseordförande för Godskorridoren ScanMedRFC. Foto: Trafikverket

Linda Thulin på Trafikverket är omvald på tre år som styrelseordförande för Godskorridoren ScanMedRFC. I mitten av maj blev hon dessutom invald till RailNetEurope:s Management Board som Vice President. Linda Thulin, till vardags rådgivare på verksamhetsområde Trafik och ansvarig för internationella relationer järnväg, fortsätter att få förtroende när det gäller att utveckla förutsättningarna på järnvägen så att resor och transporter kan flöda genom Europa.

– Det här är två spännande organisationer som båda arbetar för att främja bättre förutsättningar för järnvägstrafik i Europa. Både RailNetEurope och Godskorridoren bidrar till ett mer harmoniserat Europa som underlättar för gränsöverskridande transporter så att fler ska välja att resa och transportera gods på järnvägen. Med anledning av den utveckling som skett i Europa med ökat fokus på järnvägen – från marknadsöppning med mål att öka sysselsättningen till att också nå klimatmålen, är järnvägen en av de avgörande delarna för att Europa ska bli klimatneutralt till år 2050, säger Linda.

Trafikverket har tillsammans med infrastrukturförvaltare efter godskorridorens sträckning upprättat en organisation för att driva och utveckla korridoren. Detta görs även i dialog med järnvägens aktörer i form av rådgivande grupper med järnvägsföretag, terminaler och transportköpare. En transport börjar eller slutar ofta utanför själva korridoren, varför den sista milen även är viktig att få med i arbetet.

– Här har ScanMedRFC och Shift2Rail startat ett samarbete för att ta tillvara på innovationer och gemensamt med alla aktörerna planera för att utforska och nyttja dem i Europeiska transportflöden. Det innebär att järnvägen blir ännu smartare, effektivare och mer attraktiv, fortsätter Linda.

RNE är ett internationellt samarbete mellan de flesta infrastrukturförvaltare i Europa och syftet är att främja internationell järnvägstrafik. Målsättningen med samarbetet är att ge stöd till järnvägsföretagen för gränsöverskridande trafik och främja utvecklingen av de europeiska järnvägstransporterna för gods- och persontrafik. RNE bildades 2004 och arbetet har varit att harmonisera och optimera gemensamma processer, it och gemensamma rutiner.

– Ett exempel så sådana är gemensamma ansöknings- och tilldelningstider för kapacitetsfördelning av gränsöverskridande tåg och en gemensam struktur för alla medlemmars järnvägsnätsbeskrivningar, berättar Linda.

Ett pågående arbete är att se över hur kapacitetstilldelningsprocessen kan förbättras och i projektet TTR, Timetableing and Capacity Redesign, arbetar man tillsammans med järnvägsföretagens europeiska organisationer ERFA och FTE, Forum Train Europe. Ett annat intressant projekt som är under uppstart är Virtuell europeisk trafikledning.

– RNE förvaltar även flera it-system som främjar den gränsöverskridande järnvägstrafiken som exempel ett gemensamt kapacitetsansökningsverktyg och trafikinformationssystem, säger Linda.

Samarbetet med övriga infrastrukturförvaltare och ett gemensamt arbete för att utveckla marknaden är viktigt, anser Linda.

– Om vi inte är med och påverkar på europeisk nivå kommer vi att halka efter och hamna utanför. Därför är dessa uppdrag både roliga, men framför allt viktiga för oss här i Sverige avslutar hon.