Utredning undersöker Inlandsbanans funktion i det svenska transportsystemet

"Vi vill att Inlandsbanan ska bli allt mer integrerad i övrigt järnvägsnät och transportflöden", säger Peter Ekholm, vd Inlandsbanan. Foto: Inlandsbanan

 

Utredningen om samhällsekonomisk effekt som i dagarna har lämnats över till Regeringen visar på stor lönsamhet för en upprustad Inlandsbana. Inlandsbanan har låtit ta fram en samhällsekonomisk effektbedömning avseende Inlandsbanan och projektet Inlandslänken. Utredningen undersöker Inlandsbanans funktion i det svenska transportsystemet i dess helhet. 

Utredningen visar att en rustning av Inlandsbanan,  genom projekt Inlandslänken, beräknas ge positivt samhällsekonomiskt nettonuvärde och kan i väsentlig utsträckning avhjälpa eller begränsa brister i det norrländska järnvägssystemet.  En investeringskostnad på mellan 8–8,7 miljarder bedöms ge en nettonuvärdeskvot på mellan 2,2 – 3,4.  Projektet planeras att lånefinansieras, bland annat genom Europeiska Investeringsbanken.  

Trafikverket har i regeringsuppdrag att utreda ett antal brister i det svenska transportsystemet. I detta uppdrag ska även Inlandsbanans framtida funktion som del i transportsystemet undersökas. Den samhällsekonomiska effektbedömningen som Inlandsbanan låtit ta fram är avsedd att vara en fördjupning och ett komplement till den utredning som Trafikverket genomför.  Inlandsbanan förvaltar järnvägen mellan Mora och Gällivare och har därmed ett direkt intresse av den funktion som järnvägen kan ha i ett framtida svenskt transportsystem.  

Projekt Inlandslänken samhällsekonomiska lönsamhet skiljer sig jämfört med andra järnvägsinvesteringar främst genom att:   

  • Investeringen är blygsam i förhållande till storleken. Det kapacitetstillskott en upprustad Inlandsbana ger är lika mycket som en nybyggd bana skulle ge men till väsentligt lägre pris.   

  • Banan går att rusta på kort tid. Inlandsbanan är en fungerande anläggning idag, om än i för dåligt skick, inga tillstånd krävs som riskerar att förlänga byggtiden och nuvarande bana kommer att nyttjas som byggspår under rustningen. Banan planeras att öppna för trafik redan 2026.   

  • Det just nu är en stor efterfrågan på järnvägskapacitet.  Kapacitetsbristen i det svenska järnvägssystemet tillsammans med den stora efterfrågan på godstransporter innebär att Inlandsbanan snabbt kommer att få många kunder.  

– Nu är en utveckling av Inlandsbanan dessutom med i övervägande för nationell plan, vilket Infrastrukturminister Tomas Eneroth bekräftade på en presskonferens nyligen, vilket är ett mycket positivt besked säger Peter Ekholm, vd Inlandsbanan.