Trafikverket kontrollerar framtida buller längs dubbelspåret, Gävle C - Gävle Västra

Trafikverket utreder bullerstörningar längs dubbelspåret, Gävle C-Gävle Västra. Foto: Trafikverket

Trafikverket kommer att inventera byggnader på sträckan Gävle C-Gävle V, som en del i den bullerutredning som görs vid framtagandet av järnvägsplanen. Inventeringen utförs på ett stort antal byggnader för att ge underlag till beräkningsmodeller och fortsatta utredningar.

Trafikverket behöver kunskap om var befintliga uteplatser finns, hur de är utformade samt vilken typ av fasad byggnaderna har. Trafikverkets konsult gör fotodokumentation och skriftliga noteringar. Vissa byggnader kan behöva inventering inomhus längre fram.  

Att Trafikverket inventerar innebär inte att byggnaderna är berättigad till åtgärder. Trafikverkets förslag till åtgärder presenteras i samrådshandlingen för järnvägsplanen, vid kommande samråd våren 2022.