Länsstyrelsen Skåne vill se skyddsåtgärder för höghastighetståg

Kvarstår ett stort arbete för Trafikverket att titta på förslagen för höghastighetståg ur ett landskapsperspektiv. Foto: SJ

Utredningen om en ny stambana för höghastighetståg mellan Hässleholm och Lund är en omfattande process, som pågår under fyra år. Processen avslutas 2023 med att Trafikverket förordar ett av sex alternativ, och rangordnar övriga som inte har fallit bort i samrådsprocessen. Därefter är det regeringen som tillåtlighetsprövar förslaget.

Länsstyrelsen Skåne är en av samrådsparterna i Trafikverkets process och visar under samrådet genom sin kunskap om bland annat natur- och kulturvärden på styrkor och svagheter med olika lokaliseringsalternativ. Länsstyrelsen ska efter samråd 4 godkänna miljökonsekvensbeskrivningen, men har i övrigt i lokaliseringsutredningen ingen beslutande eller överprövande roll.

– Länsstyrelsen konstaterar att det kvarstår ett stort arbete för Trafikverket att titta på förslagen ur ett landskapsperspektiv. Järnvägens dragning kommer, trots anpassningar till natur- och kulturmiljön, att innebära en stor permanent påverkan på landskapet, friluftslivet och människors livsmiljö oavsett lokalisering. En bedömning av behovet av skydds- och kompensationsåtgärder behöver presenteras för att en relevant jämförelse av alternativen ska vara möjlig, säger Lisa Callréus, intrastrukturstrateg på Länsstyrelsen Skåne.

Länsstyrelsen pekar också ut 19 områden med särskilda utredningsbehov i det fortsatta arbetet. Detta gäller områden där det kan finnas konflikter med natur- och kulturvärden och platser med ett flertal potentiellt förorenade områden.