Omfattande byggarbeten på Västlänken i centrala Göteborg

Västlänken ska ge Göteborg genomgående pendel- och regiontågtrafik. Foto: Trafikverket

Trafikverket fortsätter att bygga vidare på Västlänken, den järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ska ge staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Samtidigt som man arbetar med att bygga Västlänkens tunnlar och stationer planeras för det som ska komma sen. Det handlar om installationer av bana, el, signalsystem och telekommunikation, så kallade BEST­-arbeten.

Gullberg: Här fortsätter tunneldrivningen för att bygga Västlänkens huvudtunnel. Tunneln blir cirka 100 meter lång och beräknas vara klar under sommaren 2021.

Kombiterminalen: Här fortsätter bygget av Västlänkens huvudtunnel för fullt. På Kruthusgatan kommer även ledningsarbeten att genom­föras under våren eller sommaren.

x

Tunnel under centrala Göteborg som ska ge staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Foto: Trafikverket

Station Centralen: I området där Station Centralen kommer att ligga arbetas bland annat med att gjuta tågtunnelns botten och tak. Paral­lellt med gjutningarna pågår även installation av slitsmurar som bildar huvudtunnels väggar. I april eller maj slitsmursarbetet färdigt. Vid Bergslagsgatan läggs ledningar om och byggnationen av ett utrymme för brandgasevakuering påbörjas.

Södra Sjöfarten: I området arbetas med att färdigställa en av två sänkbrunnar som har byggts i delprojektet.

Nils Ericsonsgatan: Här arbetas med ledningsomläggningar och Nils Ericsonsgatan stängs för genomfartstrafik.

Otterhällan: Här byggs Västlänkens huvudtunnel, Haga nord. Söderut, genom Otterhällan, passerar Västlänkens huvudtunnel ett antal underjordiska konstruk­tioner, bland annat Kungsgaraget och Götatunneln.

Rosenlund: En tillfällig bro byggs i anslutning till Skattehuset, över det blivande schaktet vid Rosenlundsgatan. Man bygger bron för att upprätthålla trafiken under tiden då väggar och tak för Västlänkens huvudtunnel byggs.

Pustervik: Under våren fortsätter arbetet med Station Haga i Pustervik och förberedande arbeten utförs inför gjutning av nästa del av tunneltaket. Man installerar bland annat slitsmurar och utför jetinjekte­ring för att täta utrymmet mellan berg och slitsmur.

x

Bygget kräver omfattande schaktarbeten. Foto Trafikverket

Station Haga: Det är strax norr om Hagakyrkan som jordschaktet för station Haga går över från att byggas i jord till att byggas i berg. Men innan arbetet kan påbörjas behöver man schakta ned cirka 27 meter under Parkgatans nivå. Schaktarbetet kommer att ske i etapper och inleds med att man installerar spont.

Föreningsgatan: Här ska ett ventilationsschakt byggas. Under våren jobbas det vidare med kärnborrning inför injektering. Schaktet byggs sedan med en sprängfri metod under våren och sommaren.

Linné: Vid årsskiftet nådde servicetunnel Linné korsningen för Väst­ länkens huvudtunnel. Servicetunneln är nu klar och kommer fortsätta användas för byggtrafik till dess att Västlänken är klar.

Landala: Cirka 60 meter under marken vid Södra Viktoriagatan pågår nu bygget av Västlänkens huvudtunnel, Haga syd. Härifrån kommer man nu börja driva tunneln norrut mot station Haga och i ett senare skede även österut mot Korsvägen. Längs med huvudtunneln ska även en parallell service-­ och räddningstunnel byggas.

Johanneberg: Här spränges flera servicetunnlar och teknik­utrymmen och man når fram till Station Korsvägens läge under våren.

Korsvägen: Här sätts stora pålar, så kallade RD­-pålar, norr och söder om det blivande schaktet. RD­-pålarna bildar schaktväggar som tätas mot inläckande grundvatten. Jorden som ska grävas bort stabiliseras med kalkcementpelare.

Liseberg: Bakom Rondo börjar slitsmurar anläggas som blir en del av Västlänkens huvudtunnel mellan Liseberget och Mölndalsån. Passagen under gångstråket på Liseberg påbörjas. I berget på Liseberg sprängs Station Korsvägens östra del ut fram till Korsvägen och Västlänkens huvudtunnel mot öster.

Mölndalsån: Stålpålar drivs ned på båda sidor av Mölndalsån och även i själva ån. Pålarna bildar väggar för jordschaktet som ska grävas.

Jakobsdal/Skår: Arbetstunneln i Jakobsdal/Skår blir klar under våren och man börjar driva servicetunneln och Västlänkens huvudtunnel parallellt.

Almedal: Spontningen längs med sträckan där Västlänkens huvud­tunnel och betongtråg ska byggas avslutas under våren. Därefter sker en del tätning och markstabilisering innan grävningen av schaktet kan påbörjas. Längst norrut i Almedal påbörjas sprängningar av berget för skarven mellan tågtunneln i berg och i betong.