Trafikverket slutredovisar regeringsuppdrag om nya stambanor

Ali Sadeghi, programdirektör Nya stambanor. Foto: Trafikverket.

– Regeringsuppdraget är ett utredningsuppdrag och utgör ett underlag för vår uppdragsgivare. Arbetet inom befintliga projekt fortsätter enligt nuvarande Nationell plan 2018-29, säger Ali Sadeghi, Trafikverkets programdirektör för Nya stambanor.

För att klara kostnadsramen 205 mdkr, behöver den systemutformning som utgår från Sverigeförhandlingen omprövas både vad gäller antal stationer och stationslägen.

– Möjligheterna till stora kostnadsbesparingar inom nuvarande systemutformning är mycket begränsade, säger Ali Sadeghi.

Dagens system har utvecklats för att möta både nationella och regionala behov. Det finns därför idag en stor anläggningsmassa med spår, växlar och byggnadsverk. Samtidigt är möjligheterna begränsade att ändra järnvägens geografiska sträckning och därmed kunna minska antalet kostnadsdrivande broar och tunnlar. Trafikverket presenterar i redovisningen fyra utredningsalternativ.

− De utgör inga färdiga förslag och vi förordar inte något alternativ före något annat. Alternativen är framtagna för att illustrera skillnader i kostnader, konsekvenser och effekter, och utgör ett underlag för vår uppdragsgivare. säger Ali Sadeghi.

Trafikverket konstaterar att centrala stationslägen skapar generellt bra tillgänglighet till både bostads- och arbetsmarknader. De bidrar till lokal och regional ekonomisk tillväxt. Externa stationslägen underlättar för korta restider för fjärrtågsresenärer.

− Samtliga alternativ ger stora kapacitetstillskott och bidrar till regional och nationell tillväxt. Men de innehåller också en avvägning mellan olika nyttor, till exempel ur ett regionalt och nationellt perspektiv, säger Ali Sadeghi.

Det är både komplext och kostsamt att dra en järnväg genom staden.
Fördjupad kunskap kring stadspassagerna är en viktig förklaring till att den uppdaterade kostnadsbedömningen är 50 mdkr högre än den tidigare kostnadsbedömningen i 2017 års prisnivå. Den tidigare bedömningen uppgick till 230 mdkr +/- 30 i 2015-års prisnivå, vilket motsvarar 245 mdkr i 2017 års prisnivå. Den nya kostnadsbedömningen i 2017 års prisnivå är alltså 295 mdkr +/- 50 mdkr.

– Ostlänken påverkar systemets kostnadsbild men utgör samtidigt en komplex delsträcka och skiljer sig från övriga delar genom att den innehåller många stadspassager. Arbetet med Ostlänken har också byggt upp värdefull kunskap för att göra stärkta bedömningar av systemets övriga delar, säger Ali Sadeghi.

Nya stambanor är ett omfattande och långsiktigt samhällsbyggnadsprojekt. Med stabila planeringsförutsättningar och en sammanhängande utbyggnad av hela systemet kan Trafikverkets arbete utformas och effektiviseras. Den svenska marknaden blir också väsentligt mer intressant för internationella leverantörer.

– För fortsatt arbete enligt nuvarande tidplan finns inte utrymme för omtag, säger Ali Sadeghi. Ju längre planeringen pågår utifrån nuvarande inriktning, desto större konsekvenser får ett eventuellt beslut om förändrad inriktning.