Ytterligare ett steg taget i förverkligandet av Norrbotniabanan

Miljökonsekvensbeskrivningen för sträckan Gryssjön-Robertsfors klar. Foto: Trafikverket

Trafikverket har tagit fram en järnvägsplan för Norrbotniabanan, JP04, sträcker sig norrut från Robertsfors via Ånäset och vidare upp till Ytterbyn och kommungränsen mot Skellefteå. Planen omfattar järnvägens sträckning, förändringar av ett antal allmänna vägar och en miljökonsekvensbeskrivning. Nu har Länsstyrelsen har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen för sträckan Gryssjön-Robertsfors.

Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen för sträckan Gryssjön-Robertsfors har pågått sedan 2017 och beskriver vilka konsekvenser projektet har på miljön. Det vill säga hur det påverkar landskap, djurliv, naturmiljö och kulturmiljö. I juli 2020 lämnades den in till länsstyrelsen. Efter kompletteringar gällande vattenmiljö, barriäreffekter, kulturmiljö och deponin vid Bygdeå lämnades det återigen in till länsstyrelsen i december. Nu har länsstyrelsen lämnat besked om att den godkänns.

– Det har varit ett intensivt arbete och känns otroligt bra och att vi nu kan ta nästa steg som är att ställa ut järnvägsplanen för granskning. Förhoppningen är att vi kan göra det i mars, säger Helena Westberg, projektledare Trafikverket.

När järnvägsplanen ställs ut för granskning har enskilda fastighetsägare, berörda organisationer och allmänheten möjlighet att lämna skriftliga synpunkter och det är en del i den formella planprocessen.