Järnvägen mellan Spånga och Duvbo byggs ut

Trafikverket förbereder för utbyggnad av järnvägen mellan Spånga och Duvbo- Foto: Trafikverket

Nu förbereder Trafikverket för utbyggnad av järnvägen mellan Spånga och Duvbo. Man ersätter befintlig kulvert med en ny, större kulvert som ska som leda Spångaån under järnvägen. Den nya kulverten bygges på grund av att befintlig kulvert inte klarar kommande utbyggnad av järnvägen och de förväntande ökade flödena i Bällstaån. Trafikverket kommer att placera den nya kulverten norr om befintligt läge. Den befintliga kulverten rivs sedan, i samband med att järnvägen byggs ut.

Under våren kommer Trafikverket att fortsätta arbetena med kulverten. Då kommer man bland annat sponta, schakta och bygga delar av kulverten. Vissa arbeten kan upplevas som bullrande.

Nu påbörjas också arbeten med en gång- och cykeltunnel under järnvägen mellan Skogsängsvägen och Bromstensvägen. Tunneln ska ersätta dagens planfria korsning över spåren. Den ska göra det tryggare och säkrare för de som går och cyklar att ta sig fram mellan Bromstensstaden och övriga Spånga. Den nuvarande gång- och cykelvägen försvinner när den nya är färdig. Tunneln ska bli 20 meter lång, och väggarna på tunnelns trappor ska ha växtlighet.