Finlands Trafikledsverk säljer rangerbangård till Stora Enso Oyj

Rangerbangård Harakka. Från bangården viker Stora Ensos privata spårväg av till företagets fabriksområde. För närvarande betjänar bangården endast trafiken från och till fabriksområdet.  Foto: Doria

Regeringen gav Trafikledsverket sitt samtycke till att avstå från den statsägda bangården Harakka i Imatra för en köpesumma på 2,067 miljoner euro.Staten avstår från bangården eftersom staten inte har någon användning för den.

I framtiden förväntas användningen av bangården inte förändras avsevärt eftersom det inte gått att hitta något annat användningsändamål.

Målet är att de omfattande reparationsinvesteringar och underhållskostnader som bangården under de närmaste åren kräver inte i fortsättningen ska belasta statsfinanserna.

Köpesumman uppgår till sammanlagt cirka 2,067 miljoner euro, vilket motsvarar det verkliga värdet av den statliga egendom som överlåts. Dessutom har det genom anmälningsförfaranden säkerställts att det inte finns andra intresserade köparkandidater. 

Inga andra anbud har lämnats in. Till den egendom som överlåts hör Harakka bangård samt bangårdens spåranläggningar och växlar, elbanan och banans underbyggnad. Området omfattar 10,7 hektar. I och med affären ändras bangården från statens bannät till privat spåranläggning.

Harakka bangård byggdes på 1970-talet för att främst betjäna järnvägstrafiken till fabriken i Kaukopää. Den är fortfarande i samma användning. Området togs i järnvägsanvändning 1892 med tanke på spåranläggningen vid Vuoksen satama trafikplats i norra ändan av banavsnittet Viborg-Antrea-Imatra. Enligt lagen om statsbudgeten ska statsrådet ge sitt samtycke till överlåtelse av lös egendom vars värde överstiger en miljon euro.

Statsrådet gav sitt samtycke till överlåtelsen av egendomen den 4 februari 2021. Härnäst kan Trafikledsverket överlåta bangården till Stora Enso Oyj till det överenskomna priset.