Västlänkens deletapp Kvarnberget får slitsmurar

Slitsmurarna är cirka 20 till 35 meter långa. Foto: Trafikverket

Nu börjar Västlänkens deletapp Kvarnberget med att installera slitsmurar vid Packhusplatsen. Arbetet planeras att vara färdigt i sommar. I den södra delen av deletappen, vid Packhusplatsen, bygger Trafikverket tågtunneln med den så kallade top down-metoden. Det betyder att man först bygger tunneltaket och sen återfyller vi upp till marknivå. Därefter går man in under taket och schaktar ur samt gjuter golv och väggar.

För att kunna börja med top down-metoden behöves slitsmurar. Arbetet med att installera slitsmurar planeras vara färdigt till sommaren. Slitsmurar är den stödkonstruktion som ska bära tunneltaket och lämpar sig särskilt i tätbebyggda miljöer, eftersom arbetsmetoden både är säker samt har en liten påverkan på miljön runt omkring.  De slitsmurar som installeras är cirka 20-35 meter långa.

Inledningsvis grävs ett vertikalt schakt som fylles med bentonit, en av form av stödvätska, för att förstärka schaktväggarna. Sedan sänks armeringskorgen ned i stödvätskan som därefter fylles med betong samtidigt som stödvätskan successivt sugs ut. Då har en slitsmur bildats.