Trafikverkets inriktningsunderlag ett första steg mot den nya nationella planen för infrastrukturen

Trafikverkets förslag till utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan är ett viktigt planeringsunderlag till kommande nationell infrastrukturplan. Foto: Trafikverket

Trafikverket har lämnat in ett inriktningsunderlag till regeringen som nu är ute på remiss. Inriktningsplaneringen är första steget mot den nya nationella planen för infrastrukturen, som ska börja gälla från 2022. Huvudsyftet med inriktningsplaneringen är att ge ett underlag för ekonomiska ramar och vägledning av möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen för en kommande infrastrukturproposition. I inriktningsplaneringen tittar man på olika trender och lyfter fram olika behov, men Trafikverket pekar inte ut specifika projekt.

Utrymmet för investeringar, till exempel byggnation av helt ny järnväg är begränsat utifrån de ekonomiska ramar som regeringen gett, vilket Trafikverket är tydlig med. Regeringen har beslutat att etapperna Gävle-Kringlan och Dingersjö-Sundsvall ska byggas, och det gäller fortfarande.

Men pengar till ytterligare etapper är inte beslutade och Trafikverket måste invänta riksdagens beslut utifrån regeringens infraproposition. Det är sedan regeringen som beslutar om hur mycket pengar som Trafikverket får och vilka objekt som ska genomföras.

I arbetet med inriktningsunderlaget har Trafikverket haft samverkan med andra aktörer, som myndigheter och länsplaneupprättare, för att få in faktaunderlag och synpunkter. Samtidigt som inriktningsunderlaget redovisas för regeringen går det på remiss till externa aktörer. Därför kommer det nu in flera olika synpunkter från kommuner, regioner och organisationer om vilka satsningar de tycker att kommande nationell infrastrukturplan ska innehålla. Remissynpunkterna lämnas till regeringen.