Järnvägsplanen för ny godsbangård i Norrköping fastställd

Den nuvarande godsbangården behöver flyttas när den första etappen av Ostlänken byggs. Foto: Trafikverket

Trafikverket har nu fastställt järnvägsplanen för anläggandet av en ny godsbangård på Malmölandet i Norrköping. Den nuvarande godsbangården behöver flyttas när den första etappen av Ostlänken byggs.

Projektet med en ny godsbangård på Malmölandet ingår i en större omdaning av området där både den nya godsjärnvägen Kardonbanan och en ny sträckning av Bravikenvägen ingår. Syftet med flytten av godsbangården är att bereda plats för byggandet av Ostlänken. Samtidigt minskar det bullernivåerna i centrala Norrköping och skapar möjligheter till stadsutveckling i området för den nuvarande bangården.

 Att godsbangården nu kan börja byggas är självklart  ett viktigt beslut för Kardonbanan och för utvecklingen av Malmölandet. Men också för hela projektet med Ostlänken och den stadsutvecklingsprocess som det för med sig i Norrköping, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S).

Placeringen av den nya bangården blir i direkt anslutning till den nya Kardonbanan som ansluter till Södra stambanan. Det gör att företag och industrier i området får en direkt förbindelse med järnvägen. Finansieringen görs inom projektet för Ostlänken.

Norrköpings godsbangård ligger centralt i Norrköping i anslutning till centralstationen. Ur ett nationellt perspektiv är Norrköping utpekad som en strategiskt viktigt knutpunkt för godshantering då hamn, motorväg och stambana utgör knutpunkt för byte av transportslag. Norrköpings godsbangård har bland annat en viktig funktion som anslutningsbangård till hamnen i Norrköping. När Ostlänken byggs genom Norrköping kommer nuvarande godsbangård påverkas så mycket att godsbangården behöver flytta till en annan plats.