Järnvägen  mellan Göteborg och Borås ska tillåtlighetsprövas

Regeringen låter tillåtlighetspröva den nya järnvägen. Foto: Trafikverket

Den 8 oktober fattade regeringen beslutet att den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås ska tillåtlighetsprövas. Beslutet innebär att Trafikverket ska skicka ett beslutsunderlag med förslag till val av korridor till regeringen. Regeringen beslutar sedan om att tillåta Trafikverket att bygga järnvägen inom den föreslagna järnvägskorridoren.  

– Det här ger en tydlighet för vårt fortsatta arbete. Om vi får tillåtlighet av regeringen betyder det att vi kan bygga järnvägen inom angiven korridor, säger Sara Distner, programchef.
 
– För att regeringen ska kunna fatta beslutet behöver vi i vår pågående lokaliseringsutredning och miljökonsekvensbeskrivning gå djupt i frågor om bland annat riksintressen, Natura 2000 och artskydd för att säkerställa att järnvägen kan byggas med hänsyn till miljöbalkens regler, säger Sara Distner. 

Om beskedet från regeringen blir positivt Trafikverket ta fram planförslag där Trafikverket  kommer att utreda hur järnvägen ska utformas inom den beslutade korridoren. Järnvägsplanerna kommer att samrådas med bland annat berörda fastighetsägare, kommuner, länsstyrelsen, myndigheter, organisationer och allmänheten.