Finländska Raumo vill återuppta spårbundna persontrafiken till staden

Godsbangården vid Raumo järnvägsstation. Foto: Wikimedia, kredit: kallerna

Flera finländska regioner önskar även utbyggnad av regional tågtrafik. En av intressenterna är staden Raumo, som beställde nyligen en studie om återupptagande av passagerartrafik på den lokala och regionala linjen.

Tågtrafiken kommer att frigöras i Finland för konkurrens år 2024, men stöd för regional järnvägstrafik och lönsamhetsbedömningar diskuteras fortfarande på samma sätt som för regionala flygplatser.

Utvecklingen av regional tågtrafik skulle vara av stort intresse för många regioner i hela Finland.

Att flytta persontransporterna mer över till rälsen skulle minska koldioxidutsläppen och det skulle även kunna öka regionernas vitalitet när förbindelserna förbättras.

Tröskeln för trafikutveckling är naturligtvis lägst på platser där befintlig järnvägsinfrastruktur existerar redan, vilket gäller även staden Raumo.

Frågan har också diskuterats i Raumo, där järnvägen har en lång och unik historia.

Det fanns gott om trafikinfrastruktur i området redan på 1800-talet, då Raumos hamn var ett av Finlands viktigaste logistikcentra.

Vid den tiden beslutade staden att på egen bekostnad bygga ett 47 kilometer långt spår som leder till staden Kumo, vilket senare kompletterades med andra banavsnitt.

Att bygga banan var en enorm kommunal ansträngning: detta kan jämföras med byggandet av en egen regional flygplats i dagens läge.

Finlands enda kommunala järnväg såldes 1950 till tågoperatören VR, som 1988 lade ned persontrafiken på linjen, som ansågs vara olönsam. Godstrafiken fortsätter dock fortfarande normalt.

Nyligen beställde Raumo stad en trafikstudie om möjligheterna av persontågstrafik mellan Raumo och Kumo.

Studien uppdaterade efterfrågeprognosen, skisserade tidtabeller, trafikmodell och utrustning och de åtgärder som krävs på linjesektionerna.

Enligt Risto Peltonen, transportchef för staden Raumo, visade studien att det är möjligt att starta persontransporter till en rimlig kostnad.

Passagerartrafik "passar" också längs den befintliga banan, även om den också servar tung godstrafik. Åtminstone det senare förväntas inte sakta ner i framtiden, eftersom ett nytt stort sågverk byggs för närvarande i staden.