Västmetrons styrelsemöte: Arbetet framskrider enligt kostnadskalkylen i projektplanen.

Rälsläggning på sträckan Mattby - Finno. Foto: Flickr,,,kredit: Markku Kari

Helsingfors Västmetro AB:s (Länsimetro Oy på finska) fastighets- och infrastrukturchef presenterade Q2-rapporten för västmetrons första fas och kollektivtrafikoperatören HST:s prestationsrapport för metrostyrelsen.

HST rapporterar till Västmetro AB om banans och stationernas användning samt relaterade service- och underhållsarbeten. Drifts- och egendomsriskerna utifrån Västmetro AB tillgångshantering presenterades för styrelsen.

Projektledaren för avsnittet Mattby–Stensvik presenterade en statusrapport över byggandet och kostnaderna för styrelsen med hjälp av situationsrummets vyer. En riskrapport för byggarbetet på avsnittet Mattby–Stensvik och byggprojektets halvårsrapport presenterades för styrelsen. Byggarbetet fortskrider i enlighet med projektplanens riskbedömda tidsplan och kostnadskalkyl.

Västmetro AB:s tekniska direktör presenterade en lägesrapport för avsnittets driftsättningsplanering. Planeringen fortskrider enligt tidtabellen.

Västmetro AB:s verkställande direktör presenterade byggprojektets åtgärder för förebyggande av grå ekonomi. Öppen konkurrensutsättning ända från upphandlingsfasen bidrar till att förebygga grå ekonomi. I byggfasen kräver Västmetro AB bland annat att entreprenörerna tecknar lagstadgade försäkringar åt sina anställda samt i övrigt följer arbetstagarrelaterade lagar och förordningar samt kollektivavtal.

Västmetro AB följer upp entreprenörernas dokument enligt kraven i beställaransvarslagen med hjälp av en tjänst som tillhandahålls av en extern partner. Västmetro-projektet övervakar inskolningen av arbetare och kontrollerar passer- och personkort genom entreprenörernas veckomätningar, tredjepartsmätningar och vid behov genom stickprov.

En uppgift som ligger på huvudentreprenörens ansvar är till exempel att erbjuda inskolning till alla arbetare som kommer till byggarbetsplatsen. Samtidigt kontrollerar vi skattenumren från Skatteförvaltningens portal. Västmetro AB håller regelbundna samarbetsmöten med Skatteförvaltningen och Regionförvaltningsverket.

Västmetro AB:s ekonomidirektör presenterade en kostnadsrapport för avsnittet Mattby–Stensvik och en marknadsöversikt för byggindustrin. Byggarbetet framskrider enligt kostnadskalkylen i projektplanen.