205 miljarder räcker inte för att bygga höghastighetsjärnväg

Sverigeförhandlingen behöver omprövas avseende antal stationer och stationslägen utifrån kostnadsramen, menar Trafikverket. Foto: Trafikverket

I juni fick Trafikverket uppdrag från regeringen att utreda ett system för nya stambanor med kostnadsramen 205 miljarder kronor i 2017 års prisnivå. Trafikverket lämnar i dag en delredovisning. Planläggningen i projekten fortsätter parallellt enligt plan. Tidiga bedömningar visar att större förändringar av systemutformningen kommer att vara den avgörande faktorn för att nå kostnadsramen.

Trafikverkets senaste kostnadsuppskattning för systemet nya stambanor är från 2015 och togs fram i en tidig fas. Kostnadsuppskattningen var då 230 miljarder kronor med ett spann på +/- 30 miljarder kronor. Trafikverket bedömer att kostnaden i dag, utifrån förändringar och ny kunskap i pågående projekt, ligger i det övre spannet. Bland annat konstaterar Trafikverket att stadspassagerna är mer kostnadsdrivande än vad som tidigare förutsatts.

De faktorer som främst påverkar kostnaden kan delas in i fyra kategorier: systemutformning, tekniska standarder, produktionsteknik och planeringsförutsättningar. Trafikverket konstaterar samtidigt att alla potentiella kostnadsreducerande åtgärder kommer att behöva analyseras i syfte att planera och genomföra åtgärderna på ett kostnadseffektivt sätt.

Systemutformning omfattar bland annat stationsorter, stationslägen, eventuella bibanor och kopplingspunkter och styr vilka linjesträckningar som möjliggörs mellan stationslägena. Den systemutformning som Sverigeförhandlingen har tagit fram behöver ses över och omprövas avseende både antal stationer och stationslägen utifrån kostnadsramen.

Förändringar av systemutformning bedöms få konsekvenser på pågående planering och planläggning hos såväl Trafikverket som regioner och kommuner. Det gäller i första hand delar av systemet där planeringen kommit långt, tillåtlighetsbeslut finns och planerad byggstart ligger inom de närmaste åren.

Utredningsuppdraget slutredovisas 28 februari 2021. Samråd med kommuner och regioner kommer att ske under det fortsatta arbetet.