Finlands Kommunikationsministerium främjar järnvägs-och bilmuseer samt museijärnvägar

Jockis museijärnväg befinner sig i kommunerna Jockis och Humppila i västra Tavastland. Den är den enda bevarade finländska smalspåriga järnvägen (spårvidd 750 mm) som tidigare transporterade allmän gods- och persontrafik. Ursprungligen sträckte sig linjen ända fram till Forssa. Foto: Wikimedia, kredit:GFDL & CC-BY 2.5

Finlands Kommunikationsministerium har tillsatt en specialsakkunnig, Risto Hakomäki från Museiverket, för att utreda ordnandet av museiverksamhet inom trafik- och kommunikationsbranschen. Nu har kommunikationsministeriet publicerat utredningen.

Utredningen har gått ut på att finna modeller för att trygga de administrativa och ekonomiska förutsättningarna för järnvägsmuseer och museijärnvägar inom branschen. Genom utredningen fann man flera alternativ för en hållbar utveckling av museerna och museiobjekten.

Kommunikationsministeriet har tidigare understött museer inom trafik- och kommunikationsbranschen med statsunderstöd. För närvarande har ministeriet inget moment i budgeten för utbetalning av understöd.

Lagen förpliktar Trafikledsverket som hör till kommunikationsministeriets förvaltningsområde att sörja för kulturhistoriskt värdefulla objekt som det har i sin besittning. Verket besitter bland annat museivägar, museibroar, museijärnvägar, järnvägsbroar, fyrar, fartyg samt byggnader vid Järnvägsmuseet.

Även museilagen, som trädde i kraft den 1 januari 2020, påverkade innehållet i utredningen. I och med museilagen fick Finlands yrkesinriktade museifält en ny struktur. På fältet finns nu 32 museer med regionalt ansvar och 17 museer med riksansvar.

I utredningen kartlades bl.a. bil- och vägmuseet Mobilias administrativa och finansiella strukturer samt ett intensifierat samarbete mellan Finlands Flygmuseum och Finlands Flygvapenmuseum. Dessutom utreddes den strategiska utvecklingen av Finlands Järnvägsmuseum.

Utredningen innehåller sammanlagt 30 åtgärdsförslag.

I utredningen tas också ställning till det samhällsansvar som de statsägda bolagen inom branschen har när det gäller att stödja museiverksamheten.