Trafikverket vill utveckla ersättningen för förseningsavgifter

Arbetssätt som minskar störningar ska premieras. Foto: Trafikverket

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera och redogöra för åtgärder som ska förebygga och minska störningar och förseningar i järnvägstrafiken orsakade av järnvägsföretag och järnvägsfordon. Bakgrunden till uppdraget är bland annat regeringens ambition att förbättra järnvägen och öka resandet med tåg. Uppdraget har nu lämnats in till regeringen som ska ta ställning till Trafikverkets analys och förslag.

– Det behövs en mer följsam och kontinuerlig utveckling av incitamentet i ersättningen för förseningsavgifter, så kallade kvalitetsavgifter. Även arbetssätten för att ta fram incitament behöver utvecklas, där exempelvis tekniska lösningar och arbetssätt som minskar störningar kan premieras. Det kan göras antingen via kvalitetsavgifterna eller som kompletteringar i trafikeringsavtal, säger Johan Hedman, utredningsledare på Trafik.

Trafikverket ser också att järnvägsföretagen kan arbeta mer förebyggande för att säkerställa att de har fordon som är redo inför avgång. För att undvika att följdförseningar påverkar trafiken föreslår Trafikverket även att ett tåg som missar sin avgångstid ska kunna få i en helt ny avgångstid i tidtabellen istället för att det påbörjar resan senare.

Det har även framkommit av analysen att järnvägsbranschen behöver bli bättre på att samarbeta mot gemensamma mål. Därför behövs ett mer målstyrt och resultatinriktat samarbete. Trafikverket och Transportstyrelsen behöver också arbeta tillsamman kring tillsynen av regelefterlevnaden. Vidare föreslår utredningen att vi bör förbättra samarbetet med järnvägsföretagen runt teknikfrågor.