Hastighetsbegränsningar för godstågen minskade upplevda vibrationerna

Finskt godståg på väg. Enligt undersökningen upplevdes minsta effekt i Kouvola, där endast ca 30 procent bedömde att hastighetsbegränsningarna hade dämpat vibrationerna. I alla områden hade ändå en positiv förändring inträffat i hur pass störande vibrationerna upplevdes. Foto: VR-group

Det finländska Trafikledsverket beslutade i slutet av mars 2020 om införandet av hastighetsbegränsningar för den tunga godstågstrafiken i områdena Lojo, Vichtis, Björneborg, Ulvsby, Kouvola och Muhos för att minska vibrationerna. Invånarnas upplevelser av effekterna av hastighetsbegränsningarna kartlades med en enkät.

Enkäten besvarades av 1100 personer, varav 40 procent bedömde att vibrationerna hade avtagit i styrka. I området Björneborg-Nakkila-Ulvsby fanns flest invånare som upplevde att vibrationerna och även buller hade avtagit. Det har emellertid varit mindre tung tågtrafik än normalt på banavsnittet i fråga vid tidpunkten för undersökningen.

Från och med den sista veckan i maj har den tunga standardtrafiken mellan Riihimäki och Hangö körts på dagen och endast nödvändiga tilläggsturer körs på natten. Genom arrangemanget försöker man underlätta effekterna av vibrationerna.

Trafikledsverket kommer även att börja testa provkonstruktioner i Björneborg. I testerna jämförs olika bankonstruktioners inverkan på vibrationer. Provbyggandet inleds i slutet av augusti. I mitten av augusti innan arbetet inleds görs mätkörningar.

Undantagsvåren har påverkat vibrationsmätningarna.Vid tidpunkten för enkätundersökningen var trafikmängderna mindre än normalt på en del av områdena. Även mätningarna i bostäderna har hållit paus. Målet är att sätta igång med mätningarna på nytt i början av juni, åtminstone med de mätanordningar som finns utanför husen.