Region Skånes tågstrategi skickas på remiss

Region Skåne har arbetat fram en ny tågstrategi. Foto: Region Skåne

Nya regionala tåg med plats för fler på sträckor där flest reser, nya spår på Skånebanan och Västkustbanan samt mer kapacitet genom Helsingborg och Lund. Det är några av de satsningar på skånsk järnväg som krävs för att säkerställa regional tillväxt och en bra trafik för alla skåningar. Detta finns att läsa i den tågstrategi som Skånetrafiken och regional utveckling i dag skickar ut på remiss.

Region Skåne har under ett års tid arbetat fram en ny tågstrategi, som idag skickas ut på remiss till Skånes kommuner och grannregioner. Tågstrategin visar hur tågtrafiken måste utvecklas fram till 2040 för att Region Skåne ska kunna nå sina uppsatta mål om regional tillväxt och hållbara transporter. Hur trafiken kan komma att utvecklas beror till stor del på hur infrastrukturen byggs ut och vilken budget Skånetrafiken har att röra sig med.

– Strategin visar vilken tågtrafik vi behöver för att Skåne ska fortsätta att utvecklas, men strategin är inte ett löfte om garanterad trafik, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Tågstrategin tydliggör de olika tågsystemens roller och visar hur Pågatågen och Öresundstågen kompletteras av System 3. Vilket är arbetsnamnet på det regionala tågsystem som ska öka antalet sittplatser på de sträckor som har störst potential till resandeökning. Detta främst i stråken mellan tillväxtmotorer som mellan Helsingborg och Köpenhamn.

Strategin lyfter även behovet av investeringar i järnvägarna i Skåne för att den nödvändiga tågtrafiken ska bli verklighet.

– För att kunna erbjuda skåningarna en bra tågtrafik behöver vi bättre kapacitet i form av fler spår. Tågstrategin utgör ett viktigt underlag i dialogen med Trafikverket och Regeringen om vilka satsningar som behövs i det skånska järnvägsnätet, säger Carl Björklund, trafikstrateg på Skånetrafiken.

Strategin är också ett underlag för att planera för framtida upphandlingar av trafik och fordon, samt för prioriteringar i den regionala transportinfrastrukturplanen.

– Behovet av tågtrafik är större än vad infrastrukturen i Skåne har plats för. De åtgärder som redan finns i Trafikverkets plan är inte tillräckliga för att lösa bristerna här, säger Nicolas Cronberg, infrastrukturstrateg på Region Skåne.