Det fjärde järnvägspaketet skjuts på framtiden

EU skjuter upp införandet av det fjärde järnvägspaketet. Foto: Arkivbild

På grund av Corona-pandemin skjuter EU upp införandet av det fjärde järnvägspaketet. Det påverkar bland annat godkännandet av nya och ombyggda järnvägsfordon. Syftet med det fjärde järnvägspaketet är att skapa bättre förutsättningar för ett gemensamt europeiskt järnvägsområde utan tekniska, administrativa och rättsliga hinder mellan länderna. När den tekniska pelaren av det fjärde järnvägspaketet träder i kraft under 2020 kommer Europiska unionens järnvägsbyrå, ERA, att besluta om vissa ärenden som tidigare legat hos Transportstyrelsen.

Kommissionens förslag från januari 2013, bestod av sex förslag till rättsakter, som kan delas upp i två pelare, en teknisk och en politisk. Rättsakterna beslutades under 2016. Sedan dess har arbete pågått för att ta hand om de nya reglerna i nationell lagstiftning. De tillämpas redan i vissa länder och i övriga var avsikten att föra in dem den 16 juni. Det datumet flyttas nu alltså fram till den 31 oktober 2020 enligt EU:s nya beslut. Detta sker för att medlemsstaterna ska hinna införliva direktiven i tid. EU-kommissionens förslag gäller den tekniska pelaren i fjärde järnvägspaketet. Den tekniska pelaren består av järnvägssäkerhetsdirektivet, driftkompatibilitetsdirektivet och de rättsakter som EU givit ut med stöd av dessa direktiv.

Ansökan om godkännanden av spårvagnar, tunnelvagnar och fordon för Roslags- och Saltsjöbanorna samt museifordon ska även i framtiden lämnas till Transportstyrelsen. För ERTMS del påverkar detta bland annat fordon som ska vara godkända för att köra på pilotbanor i höst.