Etappvis utbyggnad av sträckan Gävle - Kramfors

Utbyggnadsordning för sträckan Gävle - Kramfors. Bild: Trafikverket

Planeringen av ny järnväg mellan Gävle och Kramfors pågår för fullt. Trafikverket föreslår en strategi där utbyggnaden ska ske i en viss ordning för att ge de positiva effekterna, minskade restider och ökad trafik, så snabbt som möjligt.

Sträckan Gävle–Kramfors föreslås byggas om för att möta behov från resenärer och näringsliv och för att minska restiderna. Det finns ett mål om att få ner restiden mellan Gävle och Sundsvall till mindre än en timme med direkttåg utan stopp. Syftet är att person- och godstransporterna ska fungera hållbart och effektivt.

Nu har Trafikverket tagit fram ett förslag till strategi och utbyggnadsordning för ny järnväg på sträckan Gävle–Sundsvall–Härnösand–Västeraspby norr om Kramfors. Sträckan har delats in i sex etapper, och ordningsföljden har valts för att nå de positiva effekterna så snabbt som möjligt.

Här är etapperna listade i den ordning som de ska byggas enligt förslaget

  1. Hudiksvall (inklusive delen genom Hudiksvall) -Sundsvall
  2. Timrå-Härnösand
  3. Sundsvall-Timrå
  4. Gävle-Söderhamn
  5. Söderhamn-Hudiksvall (exklusive delen genom Hudiksvall)
  6. Härnösand-Västeraspby (norr om Kramfors) 

Hudiksvall–Sundsvall bedöms vara den etapp som ger den bästa effekten för hela stråket. 

 – Bäst kapacitetsförbättring får vi genom att prioritera utbyggnad av sträckan Hudiksvall–Sundsvall till dubbelspår, eftersom den sträckan har det största kapacitetsproblemet och den lägsta medelhastigheten, och utbyggnaden ger därför möjlighet till stora tidsvinster. Därefter föreslår vi att gå vidare med sträckan Timrå–Härnösand, som bland annat möjliggör kortare restider, ökad kapacitet och transporter med tyngre godståg genom bättre lutningsförhållanden, säger Hans-Olov Åström, senior utredningsledare på Trafikverket.

Utbyggnadsstrategin är ett svar på ett uppdrag i nuvarande nationell infrastrukturplan som går ut på att fortsätta utreda kapacitetsproblem och långa restider längs Ostkustbanan och Ådalsbanan. Detta ska sedan tas med i kommande planeringsomgång och revidering av den nationella planen för infrastrukturen.

– Vi har tittat på dagens trafik, framtida prognoser och tidigare utredningar. Vi har gått igenom hela sträckan station för station, undersökt behovet av nya stationer, plattformar, dubbelspår, befintliga spårlängder, lutningsförhållanden och identifierat "flaskhalsar”, säger Hans-Olov Åström på Trafikverket.