En tvärgående finsk järnvägsförbindelse skulle förbättra tågtrafikens konkurrenskraft

Ett projektbeskrivning av en tvärgående järnvägsförbindelse genom Finland med stationsnamnen på finska (Pori = Björneborg till vänster) till finsk -ryska gränsen. Skiss: WSP

Klimatförändringar, globalisering och urbanisering är megatrender som sätter press även på järnvägstransporter.

Det finns ett stort behov av att höja det aktuella finländska järnvägsnätets kapacitet ytterligare, säger flera finländska trafikplanerare.

Urbaniseringen har ökat passagerartrafiken kraftigt mellan olika delar av Finland under de senaste åren och tillväxten kommer att fortsätta.

Det finns redan brist på bankapacitet i många regioner. Detta kommer också att leda till en försämring av servicenivån för godståg, vilket i sin tur kommer att försvaga den logistiska konkurrenskraften hos internationella företag, som på grund av detta vidarebefordrar transporten hellre till vägnätet.

Samtidigt har delar av Finland ett nästan oanvänt järnvägsnät som erbjuder en möjlighet att lösa kapacitetsproblem.

Järnvägsnätet och transportmarknaden i Finland är sammankopplade. Det ena fungerar inte utan det andra. Investeringar i järnvägsnätet är viktiga för att öka effektiviteten i befintlig trafik, men också för att utveckla järnvägsmarknaden.

En studie om utvecklingen av gränsöverskridande järnvägstrafik från Finlands västkust till den östra gränsen avslutades nyligen (Finländsk tvärgående ringväg, WSP).

Finlands ringväg uppfyller, anser förespråkarna, målen för regeringsprogrammet och främjar koldioxidneutralitetsmålet för industrin och logistikföretag genom att förbättra järnvägstransporternas konkurrenskraft.

Denna tvärgående ringväg från Björneborg i väst via Parkano och centrala Finland till Parikkala skulle enligt förespråkarna frigöra utrymme för ökade passagerarvolymer och bidra till hastighetstillväxt på landets huvudlinjer och längs bansträckorna Vainikkala-Riihimäki-Tammerfors-Björneborg och Tammerfors-Jyväskylä.

Samtidigt skulle, säger förespråkarna, en mer nordlig tvärgående rutt från finsk-ryska gränsen till västkusten, frigöra kapacitet längs de mest trafikerade linjerna i sydöstra Finland och på huvudlinjen.

Detta skulle öppna nya förbindelser för varuflöden inom sektorerna skog, metall och kemisk industri och bidra till expansion inom järnvägstransporter.

Området, där den tvärgående finska ringvägen i form av en farled skulle byggas passar utmärkt, säger förespråkarna. Sträckan skulle dras norr om de ”tusen sjöarna”, som har satt Finland på världskartan.

Den viktigaste nya sträckan är anslutningen Björneborg-Parkano-Haapamäki. Driftsättning av banan gör det möjligt att utnyttja ringvägen för industrins och transittransportens behov.