Utreder vilka järnvägssträckor som får höjd maxhastighet

Trafikekonomiskt intressant att höja hastigheten till 250 km/tim. Foto: Trafikverket

Intresset från tågoperatörerna och den samhällekonomiska effekten av kortare restid har avgjort vilka sträckor som pekas ut för fortsatt utredning. Idag trafikeras det svenska järnvägsnätet av tåg som kör högst 200 km/tim. Trafikverket har genomfört en första utredning om på vilka järnvägssträckor det skulle kunna vara lämpligt att höja maxhastigheten till 250 km/tim, givet att den nuvarande nationella planen för åren 2018-2029 genomförs. Sträckor där det planeras för höghastighetståg ingår inte i utredningen.

– Vissa delar av järnvägen är redan byggd för högre hastigheter, men i de flesta fall krävs både ombyggnader och nya tåg för att praktiskt kunna trafikera med hastigheter på upp till 250 km/tim, säger Lennart Lennefors på Planering som varit projektledare för utredningen.

Flera faktorer påverkar vilka delar av järnvägen som kan vara lämpliga att uppgradera till 250 km/tim. Dels handlar det om att trafikoperatören ser det som trafikekonomiskt intressant att trafikera med fordon för 250 km/tim på sträckan. Dels handlar det om att det samhällsekonomiska värdet av restidsvinsten ska vara tillräckligt stort i förhållande till merkostnaden.

I första hand inkluderas sträckor som redan idag tillåter hastigheter på 200 km/tim. På vissa sträckor bedöms dock merkostnaden bli för stor. Det måste också vara praktisk möjligt att komma upp i de högre hastigheterna på tillräckligt långa sträckor för att få effekt på restiden.

– Där har upplägget på trafiken stor betydelse. När trafik i olika hastigheter och med olika antal stopp blandas kan det vara svårt att rent praktiskt komma upp i högre hastighet. Avgörande är också att tågoperatörerna är intresserade av att trafikera sträckan med fordon som klarar de högre hastigheterna, säger Lennart Lennefors.

En förutsättning för att kunna köra snabbare än 200 km/tim är också att alla tekniska komponenter är anpassade för det, bland annat genom att ERTMS finns utbyggt.

Utredningen är i ett väldigt tidigt skede med många osäkerheter som behöver studeras ytterligare innan det kan bli aktuellt med beslut. Dels behöver behöver osäkerheter i markförstärkningsåtgärder klaras ut bättre och dels behöver det trafikekonomiska intresset från operatörerna att trafikera med fordon för 250 km/tim säkerställas.