Finlandsbanan och entimmeståget till Åbo fick finanspolitiskt godkännande

Passagerartåg på stationen Böle norr om Helsingfors. Den finländska statens, kommunernas och Finavia Abp:s finansieringsförbindelser täcker tillsammans de uppskattade kostnaderna för byggberedskapen och för projektbolagens övriga verksamhet. Statens finansieringsandel kommer att omfatta högst 51 procent av det totala beloppet av finansieringsförbindelserna. Foto: Wikipedia, kredit:Otto Karikoski

Finländska Statsrådets (regeringens) finanspolitiska ministerutskott behandlade bildandet av projektbolagen för Finlandsbanan och entimmeståget till Åbo för statens del den 3 mars 2020.

Tidigare hade finländska statens, kommunernas och Finavia Abp:s förhandlare nått överenskommelse om att bilda projektbolag för planeringen av Finlandsbanan och entimmeståget till Åbo.

Finanspolitiska ministerutskottet anser att Finska staten, med kommunikationsministeriet som företrädare, kan godkänna aktieägaravtalen om Finlandsbanan och entimmeståget till Åbo och att projektbolagen bildas tillsammans med minoritetsaktieägarna. Projektbolagens ansvar och uppgifter består i att planera spårtrafikprojekten och finansieringen av planeringen fram till byggstarten.

Projektbolaget för Finlandsbanan ska på förhand utreda de två alternativen för bansträckningen, dvs. den nya bansträckningen från Helsingfors-Vanda flygplats till Tammerfors och förbättringen och utvidgningen av den nuvarande huvudbanan mellan Riihimäki och Tammerfors. Finska statens ståndpunkt när det gäller planlösningen behandlas och utformas när finanspolitiska ministerutskottet har blivit klar med utredningen.

De aktieägaravtal som gäller kommunerna och Finavia Abp behandlas av de behöriga beslutsorganen fram till utgången av april 2020.

Bolagen ska bildas så snart som möjligt efter att besluten har fattats och aktieägaravtalen har undertecknats.

Kommunikationsministeriet har inlett en utredning och en jämförande studie om sträckningen av en snabbförbindelse österut från Helsingfors och om effekterna av en förbättring av det existerande bannätet. Utredningen genomförs i samarbete med lokala aktörer. Efter våren då utredningen är klar ska man diskutera med de lokala aktörerna om möjligheterna att inleda förhandlingarna om projektbolagen. Projektbolagen för de snabba tågförbindelserna ska behandlas på lika villkor i enlighet med regeringsprogrammet. 

Vid sidan om de nya projekten ska man samtidigt också sörja för det existerande bannätet. Regeringen har i enlighet med regeringsprogrammet inlett projekten för att förbättra huvudbanan och anslutande bannät. Även detta arbete fortsätter som planerat.