Finland ansöker om finansiellt stöd från EU för flera järnvägsprojekt

Flera nya järnvägsprojekt planeras i Finland, men det råder brist på järnvägsproff. Företaget GRK är verksamt i Finland, Sverige och Estland och är en finsk byggnadskoncern med mer än 500 yrkesverksamma och omsatte 250 miljoner euro 2018. GRK söker järnvägsproffs för tre olika projektpaket, spårprojektkonstruktion, spår- och säkerhetsunderhåll i södra Finland och kraftledningsunderhåll i östra Finland. Foto: Talent-GRK

Finska staten och vissa andra aktörer ansöker om finansiellt stöd från Europeiska kommissionen för sex transportprojekt, skriver landets kommunikationsministerium på myndighetens hemsida.

Finansieringen söks från Fonden för ett sammanlänkat Europa, FSE (CEF, Connecting Europe Facility). Statsrådets finansutskott tillstyrkte ansökningarna den 13 februari 2020. Finansutskottet behandlar övriga projekt som är aktuella för CEF-stöd vid sitt sammanträde den 20 februari 2020.

Syftet med den finansiering som Europeiska kommissionen beviljar är att främja investeringar i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

För att kunna kvalificera sig för CEF-stöd måste ett projekt också få nationell finansiering. Projekten ska inledas senast den 26 augusti 2020 och slutföras senast den 31 december 2023.

CEF-finansiering från EU ansöks för följande projekt:

- Kommunikationsministeriet ansöker om 1,6 miljoner euro för att utveckla spårtrafiken på sträckan Uleåborg–Laurila–Torneå–Haparanda. Projektets totalbudget är 3,2 miljoner euro. Området är en knutpunkt för internationella transportkorridorer och en del av den pågående utbyggnaden av TEN-stomnätskorridoren runt Bottenviken från Uleåborg till Luleå. Målet med projektet är att förbättra järnvägstransporternas effektivitet och industrins konkurrenskraft samt att möjliggöra ett fortsatt utbud av persontågstrafik mellan Finland och Sverige.

- Kommunikationsministeriet ansöker om 1,94 miljoner euro för att planera en förbättring av spårförbindelsen Kouvola–Kotka–Fredrikshamn. Projektets totalbudget är 3,88 miljoner euro. Detta banavsnitt är en viktig led för godstransporter mellan Kouvola och hamnarna i Kotka och Fredrikshamn och en del av TENT-stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet. Utnyttjandegraden för bankapaciteten är hög och den nuvarande infrastrukturen tillåter inte någon betydande ökning av tågtrafiken.

- Finländska ickestatliga aktörer ansöker om sammanlagt 12,37 miljoner euro i stöd från CEF. Projekten hänför sig i huvudsak till att TEN-T-hamnar ska ha tillgång till landström före utgången av 2025. Stöd söks för landströmsprojekt i Helsingfors hamn tillsammans med hamnen i Tallinn och övriga hamnar kring Östersjön. Dessutom ansöker man om stöd för att öka smidigheten i transporterna mellan hamnarna i Nådendal och Kapellskär. Med detta avses bland annat ändringar i fartygens automatiska förtöjningssystem, landström och fartygens lastningsramper.