Mer kapacitet på spåren för intermodal järnvägstrafik

Cooptåget lastas vid kombiterminalen i Bro, ett exempel på intermodal transportlösning. Foto: Göran Fält

Nu har Trafikverket redovisat sitt svar på regeringsuppdraget: Att intensifiera arbetet med att främja intermodala järnvägstransporter. Intermodala transporter innebär att transportera gods med minst två transportslag, tex. på väg och på järnväg.

Det är trångt på järnvägsspåren där persontrafik och godståg ska samsas med underhållsåtgärder. För att öka intermodal järnvägstrafik är därför kapacitet på spåren avgörande. Godstrafiken behöver bättre förutsättningar för att kunna planera och tidtabellerna behöver vara förutsägbara över tid. Tåglägena behöver också vara stabila över tidtabellskiftena så att anslutningar till andra trafikslag kan planeras. Därför föreslår Trafikverket att godstågens behov tillgodoses i ett tidigare skede av kapacitettilldelningen i spåren.

– Grundläggande för en ökad intermodal järnvägstrafik är att det finns bra och tillgängliga tidtabeller, oavsett om det är redan befintliga tågupplägg eller nytillkommande. Därför behöver tilldelningen av kapacitet förändras så att den fördelas på bästa sätt, säger Mats Åkerfeldt, på verksamhetsområde Planering på Trafikverket.

Om intermodala järnvägstransporter ska öka behövs bättre transportlösningar. Trafikverket föreslår därför bland annat att utveckling och innovation stimuleras, samt att miljökompensationen för nya intermodala godstransporter på järnväg utreds.

Terminalhantering, lastenheter och matartransporter behöver utvecklas och effektiviseras för att få ned överflyttningskostnader för intermodala transporter. Även mer forskning och utveckling samt stöd för implementering av tekniska lösningar är nödvändigt.