Så ska Norrbotniabanan kraftförsörjas

Trafikverket söker samråd kraftförsörjning till Norrbotniabanan. Foto: Trafikverket

Trafikverket planerar för byggnation av en ny kraftledning från Yttersjön i Vindelns kommun till planerad ny transformatorstation strax utanför Robertsfors tätort i Robertsfors kommun i syfte att kraftförsörja Norrbotniabanan.

För att få bygga och använda en kraftledning krävs tillstånd enligt ellagen, så kallad nätkoncession för linje. Inför koncessionsansökan genomförs nu ett samråd med berörda. Syftet med samrådet är att ge berörda parter möjlighet till insyn och påverkan samt att miljökonsekvensbeskrivningen ska få en lämplig omfattning och detaljeringsgrad.