Trafikverkets planering av Ostlänken ligger fast

Program Ostlänken är fastställd i nationell plan av regeringen. Foto: Trafikverket

Tidigare i veckan kom Riksrevisionens granskning av planeringen av nya stambanor. Trafikverket välkomnar Riksrevisionens granskning. Regeringen är samtidigt tydliga med att Trafikverkets uppdrag att bygga Ostlänken ligger fast.

Syftet med Riksrevisionens granskning har varit att undersöka om statens planering av höghastighetsjärnväg har genomförts på ett förutsättningslöst sätt i enlighet med riksdagens och regeringens intentioner. Fokus för granskningen har varit att granska om planeringen har skett i enlighet med de politiska intentionerna och tar inte ställning till om den ska byggas eller inte.

Riksrevisionen har haft synpunkter på beslutsordningen för utbyggnaden av nya stambanor, och menar att beslut om projekt har fattats före en utbyggnad av ett helt system. Riksrevisionen anser också att fler alternativa lösningar till ett system med nya stambanor först borde ha uträtts. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att förutsättningslöst utreda vilka brister som finns i förhållande till de transportpolitiska målen, och vilka alternativa lösningar som finns för att åtgärda bristerna.

Det är regeringen som bestämmer hur rekommendationerna ska hanteras, och det kommer regeringen att meddela riksdagen. Trafikverket uppdrag utgår från politiska beslut, och program Ostlänken är fastställd i nationell plan av regeringen. Enligt infrastrukturministern ligger dessa beslut fast.