Trafikverkets plan för järnvägssträckning genom Robertsfors kommun klar

Trafikverket bjuder in till samråd om Norrbotniabanans sträckning mellan Gryssjön-Robertsfors. Foto: Trafikverket

Norrbotniabanans järnvägssträckning genom Robertsfors kommun är 53 kilometer och består av två järnvägsplaner: Gryssjön-Robertsfors och Robertsfors-Ytterbyn. I Robertsfors planerar vi för en regionaltågsstation.

Under våren 2018 presenterade Trafikverket förslag till järnvägssträckning genom Robertsfors kommun. Utifrån de synpunkter som inkom fortsätter vi arbetet med att optimera järnvägsplanerna för att säkerställa att de uppfyller kraven avseende funktion, samhälle, miljö, genomförande och ekonomi.

Arbetet med att ta fram järnvägsplaner sker i flera olika steg. Trafikverket studerar bland annat hur det ser ut med boende i närheten, risken för intrång, buller, andra fastigheter eller industrier och hur miljöpåverkan ser ut samt hur E4:an och andra större vägar påverkas.

Nu bjuder Trafikverket in allmänheten, närboende, myndigheter, näringsliv och övriga intressenter till ett samråd kring det utarbetade förslaget. Utifrån de synpunkter som inkommer fortsätter arbetet med att optimera järnvägsplanerna för att säkerställa att de uppfyller kraven avseende funktion, samhälle, miljö, genomförande och ekonomi.