Digitala framsteg är nyckeln till ökad europeisk spårburen godstrafik

Järnväg med godståg i Polen. Foto: Creative Commons lic. kredit: marcinjozwiak

Järnvägstransporten genomgår en fullständig digital omvandling. Bernd Hullerum, VD för Transfesa Logistics anser att ny digital teknik öppnar oanade möjligheter för förbättrad driftseffektivitet och lägre logistikkostnader, samtidigt som den erbjuder utmärkt kundservice med personifierade dörr till dörr-leveranser.

- Godstransporter har stor betydelse för EU:s ekonomi och de bidrar till industrins och tjänstesektorns konkurrenskraft. Under de senaste åren har godstransporter nått en volym på cirka 2,3 miljarder kilometer per år om man räknar ihop väg-, järnvägs- och inre vattenvägar, enligt en rapport från Transport and Logistics Observatory.

Med tanke på att vägtransporterna fortfarande står för 75 procent av det totala antalet transporter är det nödvändigt, säger Hullerum, att Europeiska kommissionen främjar kommersiella kommunikationer effektivare och på ett mer hållbart sätt för så att det skapas bättre balans mellan olika transportsätt.

Vägen mot "ekotransporter" utgör nyckeln till ökade järnvägstransporter. EU: s mål är att gradvis öka deras andel upp till 30 procent fram till 2030. Detta skulle ”överföra” en miljon lastbilar från vägarna till järnvägen och eliminera 290 miljoner ton koldioxid. Enligt EU:s beräkningar bör denna procentsats kunna stiga till över 50 procent fram till 2050.

Järnvägstransporter av gods erbjuder många fördelar i jämförelse med andra trafiksätt. Sändningarna är billigare än de som skickas med vägtransporter och flyg. Järnvägsservice är de mest miljövänliga sätt på grund av dess låga utsläpp.

Järnvägstransporterna medför också färre externa kostnader (föroreningar, mättnad, olyckor etc.)

När det gäller hållbarhet strävar till exempel Rail Freight Forward, en koalition av europeiska järnvägsgodsföretag, efter att minska de negativa effekterna av globala godstransporter och rörlighet. 

Enligt EU förbrukar järnvägstransporterna sex gånger mindre energi än vägtransporter och är åtta gånger mindre förorenande.