Hög kännedom om järnvägsprojektet Göteborg–Borås

69 procent känner till projektet Göteborg-Borås. Foto: Trafikverket

Trafikverkets attitydundersökning visar att 69 procent känner till projektet Göteborg-Borås . En stor del är också neutralt eller positivt inställda. Under sommaren genomförde Trafikverket 1400 telefonintervjuer med slumpvis utvalda privatpersoner från 16 år och uppåt. De som tillfrågades är bosatta i någon av kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, Bollebygd och Borås. Syftet var att undersöka hur väl de boende känner till projektet för höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås. Vi undersökte också vad de uppfattar att projektet innebär för dem, och vilken deras inställning är till projektet. 

– Sju av tio svarande känner till projektet, vilket får sägas vara många för ett projekt som fortfarande befinner sig i planeringsstadiet. Det kan ju ha att göra med att projektet varit på gång och i samband med det varit ute på flera samråd, säger projektets tillförordnade kommunikationsansvarige, Johan Fridh. 

Kan man se några andra mönster hos de tillfrågade? 

– Ja, av naturliga skäl så är det många som tycker att det är lite rörigt att hänga med i projektets planering. Trafikverket gjorde ju ett omtag i och med regeringens beslut att vi ska utreda Göteborg–Borås som en samlad sträcka istället för att utreda deletapper. Då beslutades också att Mölndal, Landvetter flygplats och Borås är de stationsorter med nationellt intresse som planeringen ska utgå från, säger Johan Fridh.

Vad kan Trafikverket göra för att underlätta förståelsen om projektets process?

– Vi ska fortsätta att kommunicera med närboende, näringsidkare, pendlare och alla andra som berörs. De ska ha lätt att förstå var i planläggningsprocessen vi befinner oss; på vilka sätt de kan höra av sig och lämna synpunkter, och hur vår tidplan ser ut, säger Johan Fridh.