”Ramavtal löser inte kapacitetsproblemen i järnvägsnätet”

Foto: Göteborgs Hamn

Ta inga förhastade beslut om införande av ramavtal för infrastrukturkapacitet på järnväg. Den uppmaningen riktar Näringslivets Transportråd i ett remissyttrande till Trafikverket som befarar minskad flexibilitet och svårigheter för godstrafiken på järnväg.

Transportrådet menar att ramavtal inte löser kapacitetsproblemen på det svenska järnvägsnätet.

Trafikverket föreslår införande av ramavtal med en försöksverksamhet och därefter en permanentning i en forcerad process där ansökningar om ramavtal för försöksverksamheten ska göras redan i januari 2013 och för den permanenta verksamheten hösten 2013.

Näringslivets Transportråd anser att om Trafikverket väljer att införa ramavtal, gör då noggranna förberedelser och planering av införandet utan en forcerad tidsplan. Transportrådet föreslår att en försöksverksamhet i så fall görs två år senare än vad Trafikverket föreslår på en begränsad sträcka för att därefter bli föremål för en noggrann utvärdering.

Med en senarelagd försöksverksamhet menar Transportrådet att Trafikverket på ett helt annat sätt skulle veta förutsättningarna för järnvägens långsiktiga kapacitetsutveckling i Sverige mot år 2025. Regeringen har aviserat en ny infrastrukturproposition som ska presenteras under hösten. Därefter vidtar Trafikverkets åtgärdsplanering. Frågan om eventuellt införande av ramavtal för infrastrukturkapacitet på järnväg måste enligt Näringslivets Transportråd sättas in i ett långsiktigt perspektiv.  

Transportrådet anser att tillämpningen av ramavtal inte bidrar till en ökad flexibilitet utan snarare det motsatta genom att ett begränsat kapacitetutrymme på spåren låses upp ytterligare och att godstrafikens kapacitetsbehov inte beaktas. Ramavtal innebär en statisk behandling av marknadsstyrda behov av kapacitet för godstransporter på järnväg baserat på administrativa beslutskriterier.