”10 miljoner resor om året med höghastighetståg Köpenhamn-Oslo”

Foto: Norbert Huttisch

Konsultfirman Atkins har på uppdrag av projektet ”Den skandinaviska 8 miljonersstaden” tagit fram underlag som visar att resande på en höghastighetståglinje mellan Köpenhamn och Oslo skulle få ett reandeantal på 9,5 miljoner om året.

Med höghastighetståg mellan Oslo och Köpenhamn skulle restiden med tåg reduceras från dagens nära åtta timmar till under tre timmar. Rapporten visar på en resandepotential på cirka 9,5 miljoner resor om året. Detta är ett långt större antal resor än kapacitetsutredningen från Trafikverket redovisar.

Atkins har gjort beräkningarna som grundar sig på regionens befolkning och arbetsmarknad i ett 2024-årsperspektiv och de effekter på resandet som höghastighetståg med restider under tre timmar har visat sig ha på motsvarande sträckor i Europa.

För att få ett sammanhängande nät i Skandinavien har man också sett på effekterna av en knytning till Götalandsbanan mellan Göteborg och Stockholm. Restiderna från Stockholm till Oslo och Köpenhamn via Göteborg hamnar på strax över tre timmar och denna linje skulle innebära ett betydande tillskott av resenärer till Västkustkorridoren.

Sträckan Oslo-Köpenhamn är ett ben av den tidigare identifierade Skandinaviska Triangeln där Oslo-Stockholm och sträckan Stockholm – Köpenhamn också ingår. Visionen är att knyta samman de nordiska ländernas huvudstäder för en mer sammanhållen och globalt stakare storregion.

En ny bana skulle dimensioneras för hastigheter på minst 320 km/tim. De snabbaste tågen Oslo-Göteborg-Malmö/Lund-Kastrup-Köpenhamn får restid Oslo-Malmö, cirka 2 timmar 30 minuter. Tåg som även betjänar de större orterna längs sträckan har omkring 30 minuter längre restid. Trots något längre restid skulle det på så sätt generera fler resenärer och mer intäkter med stopp på mellanstationerna.

De beräknade anläggningskostnaderna ligger idag på storleksordningen 100 miljarder kronor men trots den stora investeringen tyder samhällsekonomiska bedömningar på god lönsamhet, enligt Atkins. Fördjupade samhällsekonomiska analyser kommer att påbörjas till hösten.

– Tidigare har vi i Sverige varit fokuserade på att utreda höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg och mellan Stockholm och Malmö. Den nya studien visar på att det finns minst lika goda förutsättningar för höghastighetstrafik mellan Oslo och Köpenhamn eftersom trafikunderlaget förstärks av två svenska storstadsregioner. De 8 miljoner invånare som finns i stråket Oslo-Köpenhamn kan med hjälp av höghastighetståg utgöra en gemensam marknad med goda möjligheter till arbetspendling över nationsgränserna. Liksom i den nyligen genomförda utredningen om höghastighetståg i Skåne framgår det tydligt att det är viktigt att knyta Copenhagen airport till höghastighetsnätet, något som också EU lägger stor vikt vid. I Skåne finns det goda möjligheter att samordna utbyggnaden för höghastighetståg mot såväl Göteborg/Oslo som Stockholm, säger Lennart Serder delprojektledare på Atkins.